FMC
Herbicyd

Spotlight Plus 060 EO (karfentrazon etylowy) FMC - herbicyd

Spotlight Plus 060 EO FMC to nalistny środek chwastobójczy w formie emulsji EO (woda w oleju). Zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), który zwiększa wrażliwość roślin na światło, co prowadzi do ich uszkodzenia. Środek działa kontaktowo poprzez zielone części roślin, powodując zasychanie pędów od wierzchołków wzrostu. Na plantacjach ziemniaka poprawia zdrowotność i jakość bulw, ułatwia zbiór oraz zmniejsza mechaniczne uszkodzenia. W uprawach jagodowych ogranicza konkurencję chwastów dwuliściennych, kontroluje odrosty korzeniowe i optymalizuje ilość oraz jakość plonu. Stosowanie: ziemniak, borówka, jeżyna, malina, porzeczka i truskawka. Okres karencji dla upraw to 21 do 90 dni, zależnie od rośliny. Preparat wymaga opryskiwaczy polowych i przestrzegania środków ostrożności dla ludzi oraz środowiska.
produkt dostępny Placeholder

produkt dostępny

WARIANT PRODUKTU

Pojemność

ikona wysyłka w 48h Placeholder

wysyłka w 48h

ikona Tylko oryginalne produkty Placeholder

Tylko oryginalne produkty

ikona 100% polska firma Placeholder

100% polska firma

Spotlight Plus 060 EO FMC - środek chwastobójczy

Plantacje ziemniaka:

 • Polepszenie zdrowotności i jakości bulw ziemniaka poprzez:
  - zapobieganie przemieszczaniu się wirusów z liści i łodyg do bulw,
  - zapobieganie i ograniczenie porażenia bulw zarazą ziemniaka,
  - zmniejszenie liczby uszkodzeń mechanicznych podczas zbioru.
 • Przygotowanie do zbioru bulw na plantacjach ziemniaka.
 • Ułatwienie pracy maszyn (kopaczki, kombajny) podczas zbioru ziemniaka.

Plantacje roślina jagodowych:

 • Ograniczenie konkurencji chwastów dwuliściennych.
 • Kontrola odrostów korzeniowych lub rozłogów.
 • Optymalizacja ilości i jakości plonu roślin jagodowych.
 • Zmniejszenie nakładu pracy ręcznej lub mechanicznej w profesjonalnej produkcji roślin jagodowych.

Spotlight Plus 060 EO to środek chwastobójczy do stosowania nalistnego. Występuje w formie emulsji EO (woda w oleju). Przeznaczony do niszczenia naci ziemniaczanej (plantacje ziemniaka jadalnego i przemysłowego), niszczenia rozłogów i zwalczania chwastów dwuliściennych w międzyrzędziach w uprawie truskawki oraz niszczenia odrostów korzeniowych i zwalczania chwastów dwuliściennych w uprawie maliny, jeżyny, porzeczki czarnej i czerwonej, borówki wysokiej.

Zawiera karfentrazon etylowy, inhibitor oksydazy protoporfirynogenu (PPO), zwiększający wrażliwość roślin na światło (działanie fotodynamiczne) i w konsekwencji powodujący ich uszkodzenie.

Działa kontaktowo, pobierany jest poprzez zielone części roślin, a proces zasychania (niszczenia) pędów rozpoczyna się od wierzchołków wzrostu rośliny.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu samobieżnych lub ciągnikowych opryskiwaczy polowych.

Agrosimex

Środek ochrony roślin Spotlight Plus FMC - zawartość substancji czynnej: 

Zgodnie z klasyfikacją HRAC substancja czynna karfentrazon etylowy zaliczana jest do grupy 14 (dawnej grupy E).

Agrosimex

Środek chwastobójczy Spotlight Plus 060 EO FMC - zastosowanie w uprawach: 

 • Ziemniak.

Małoobszarowo:

 • Borówka wysoka
 • Jeżyna,
 • Malina,
 • Porzeczka czarna,
 • Porzeczka czerwona,
 • Truskawka.

Agrosimex

Herbicyd Spotlight Plus 060 EO FMC - zwalczane chwasty:

 • Chwasty dwuliścienne.

Spotlight Plus 060 EO FMC - okres karencji, okres karencji dla pasz, okres prewencji:

Okres karencji - okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej:

 • Ziemniak - Nie dotyczy.
 • Truskawka – 90 dni.
 • Malina, jeżyna, porzeczka czarna, porzeczka czerwona, borówka wysoka – 21 dni.

Okres karencji dla pasz - okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia, w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami:

 • Nie dotyczy

Okres prewencji - okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek, mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta:

 • Nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Agrosimex

Środek Spotlight Plus 060 EO FMC - sporządzanie cieczy użytkowej:

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odmierzoną ilość środka wlać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą (z włączonym mieszadłem). Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową. Następnie zbiornik opryskiwacza uzupełnić wodą do potrzebnej ilości. Po wlaniu środka do zbiornika opryskiwacza niewyposażonego w mieszadło hydrauliczne ciecz w zbiorniku mechanicznie wymieszać. Opryskiwać z włączonym mieszadłem. W przypadku przerw w opryskiwaniu przed ponownym przystąpieniem do pracy, dokładnie wymieszać ciecz użytkową w zbiorniku opryskiwacza.

Agrosimex

Spotlight Plus FMC - wskazówki dotyczące stosowania:

 • Słoneczna i bezdeszczowa pogoda przyspiesza działanie środka.
 • Zabieg wykonać, gdy rośliny ziemniaka znajdują się w pełni turgoru (najlepiej po deszczu, na obeschnięte rośliny lub we wczesnych godzinach rannych).
 • Stosując środek do niszczenia naci ziemniaczanej nie dodawać środka zwilżającego.
 • Środka nie stosować:
  - na mokre rośliny ziemniaka;
  - gdy do 1 godziny po wykonaniu zabiegu spodziewany jest deszcz;
  - podczas wysokich temperatur;
  - gdy gleba jest popękana i bulwy ziemniaka są odsłonięte.
 • Podczas stosowania środka nie dopuścić do:
  - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie plantacje roślin uprawnych;
  - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.
 • Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.
 • Stosować rękawice ochronne oraz odzież ochronną, zabezpieczającą przed oddziaływaniem środków ochrony roślin, oraz odpowiednie obuwie (np. kalosze) w trakcie przygotowywania cieczy użytkowej oraz w trakcie wykonywania zabiegu.
 • Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem. Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych. Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg. W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 1 m od zbiorników i cieków wodnych. W celu ochrony roślin niebędących celem działania środka konieczne jest wyznaczenie strefy ochronnej o szerokości 10 m od terenów nieużytkowanych rolniczo.
 • Chronić przed dziećmi.
 • Środek ochrony roślin przechowywać:
  - w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
  - w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
  - pod zamknięciem, z dala od źródeł ciepła
  - pojemnik szczelnie zamknięty w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu.

Agrosimex

Uwaga! Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu.

Kupujący oświadcza, iż spełnia warunki wymienione w art. 25 ust.3 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin oraz posiada przeszkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin w przypadku środków dla użytkowników profesjonalnych. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Należy zwrócić uwagę na szczegółowe wskazania dotyczące ryzyka. Należy stosować się do zasad bezpieczeństwa zawartych w etykiecie. Środki ochrony roślin mogą nabyć jedynie osoby pełnoletnie oraz osoby, które ukończyły szkolenie i posiadają kwalifikacje wymagane dla osób nabywających środki ochrony roślin (art. 28 ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 8 marca 2013 r. ze zmianami). Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska. Kupującym środki ochrony roślin musi być osoba trzeźwa. Korzystając z oferty oświadczasz, że spełniasz wyżej wymienione warunki.

Uprawa

Zwalczanie Agrofagu

Jak stosować? Dawkowanie

Kiedy stosować?

Ziemniak

Desykacja - niszczenie naci ziemniaczanej.

Zabieg jednorazowy Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 1,0 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 1. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. Zabieg w dawkach dzielonych Zabieg 1-szy Maksymalne/zalecane dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,7 l/ha. Zabieg 2 – gi Maksymalne/zalecane dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,3 l/ha. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Odstęp pomiędzy zabiegami: 5 -7 dni. Zalecana ilość wody: 200-300 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste.

Termin niszczenia naci: 1. Termin fizjologiczny Zabieg wykonać w fazie starzenia się roślin ziemniaka (BBCH 90), na około 2-3 tygodnie przed przewidywanym (fizjologicznym) terminem zbioru ziemniaków. Dokładny termin stosowania środka należy ustalić w zależności od przebiegu warunków meteorologicznych w danym rejonie kraju oraz od grupy wczesności, do której należy odmiana i przeznaczenia ziemniaków. W momencie, gdy bulwy ziemniaka osiągnęły odpowiednią wielkość i jakość handlową oraz odpowiedni stopień dojrzałości skórki. 2. Termin uwzględniający choroby wirusowe Niszczenie naci wykonuje się po przekwitnięciu roślin ziemniaka, na około 7-14 dni po letnim oblocie mszyc - wektorów chorób wirusowych: odmiany wczesne w III dekadzie lipca, na około 60 dni po wschodach roślin ziemniaka, odmiany średnio-wczesne w I dekadzie sierpnia, na około 70 dni po wschodach roślin ziemniaka, odmiany późne w I lub II dekadzie sierpnia, w około 80 dni po wschodach roślin ziemniaka. 3. Termin uwzględniający zwalczanie zarazy ziemniaka W programach ochrony plantacji ziemniaka przed zarazą ziemniaka niszczenie naci ziemniaczanej jest ostatnim zabiegiem ochronnym niszczącym zarodniki grzyba przemieszczające się z naci do bulw. Termin zbioru: W 14 dni od zastosowania środka. Przetrzymywanie bulw ziemniaka w glebie dłużej niż 3 tygodnie może spowodować odrastanie części nadziemnej roślin oraz zwiększa ryzyko porażenia bulw rizoktoniozą.

Truskawka

Zwalczanie chwastów dwuliściennych w międzyrzędziach, niszczenie rozłogów.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,4 l/ha. UWAGA: Nie przekraczać ilości 0,8 l/ha środka w sezonie wegetacyjnym. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. Zalecana ilość wody: 1000 l/ha. Zalecane opryskiwanie: średniokropliste. UWAGA: 1. Zabiegi wykonać w międzyrzędziach, opryskując bardzo dokładnie rosnące chwasty i rozłogi. 2. Nie dopuścić do opryskiwania liści i sąsiadujących roślin uprawnych z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń typowych dla herbicydów o działaniu kontaktowym. 3. Zaleca się stosowanie osłon zapobiegających znoszeniu cieczy użytkowej na liście i pędy truskawek.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać po zbiorach owoców (lipiec-sierpień) drugi wykonać w następnym roku wczesną wiosną.

Malina, jeżyna

Zwalczanie chwastów dwuliściennych, niszczenie odrostów korzeniowych.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. UWAGA: Nie przekraczać ilości 1,6 l/ha środka w sezonie wegetacyjnym. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym:2. Minimalny odstęp między zabiegami:7 dni. UWAGA: 1. Zabiegi wykonać w międzyrzędziach, opryskując bardzo dokładnie rosnące chwasty i odrosty korzeniowe. 2. Nie dopuścić do opryskiwania liści i sąsiadujących roślin uprawnych z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń typowych dla herbicydów o działaniu kontaktowym. 3. Zaleca się stosowanie osłon zapobiegających znoszeniu cieczy użytkowej na liście krzewów.

Termin stosowania: Zabiegi wykonywać między kwietniem a lipcem.

Porzeczka czarna, porzeczka czerwona, borówka wysoka

Zwalczanie chwastów dwuliściennych, niszczenie odrostów korzeniowych.

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 0,8 l/ha. UWAGA: Nie przekraczać ilości 1,6 l/ha środka w sezonie wegetacyjnym. Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2. UWAGA: 1. Zabiegi wykonać w międzyrzędziach, opryskując bardzo dokładnie rosnące chwasty i odrosty korzeniowe. 2. Nie dopuścić do opryskiwania liści i sąsiadujących roślin uprawnych z uwagi na możliwość powstania uszkodzeń typowych dla herbicydów o działaniu kontaktowym. 3. Zaleca się stosowanie osłon zapobiegających znoszeniu cieczy użytkowej na liście krzewów.

Termin stosowania: Pierwszy zabieg wykonać w od fazy gdy pąki liściowe i grubsze od nich pąki kwiatowe są zamknięte i okryte ciemnobrązowymi łuskami do fazy zakończenia nabrzmiewania pąków, brzegi łusek pąkowych jasno zabarwione (BBCH 01-03) Drugi zabieg wykonać od fazy wytworzonych 60% owoców do fazy początku dojrzewania i wybawiania na typowy kolor owoców (BBCH 76-81).