Item 1 of 0
  Agrosimex logo

  Regulamin

  Regulamin sklepu internetowego Agrosimex On-line

  I. Informacje ogólne

  1. Sklep internetowy Agrosimex On-line (dalej „Sklep”) działający pod adresem https://agrosimex.pl  prowadzony jest przez Agrosimex Sp. z o. o. z siedzibą w Golianach 43, 05-620 Błędów (woj. mazowieckie), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000073347, NIP: 7971581032, REGON: 670214647, kapitał zakładowy: 500.000,00 PLN.

  2. Adres do korespondencji:
  Agrosimex Sp. z o.o.
  Goliany 43, 05-620 Błędów
  „Sklep internetowy”

  3. Agrosimex Sp. z o. o. prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski oraz sprzedaż bezpośrednią poprzez sieć sklepów stacjonarnych. Działalność Sklepu obejmuje sprzedaż produktów prezentowanych na stronie internetowej https://agrosimex.pl.

  4. Regulamin dotyczy sprzedaży w ramach Sklepu zarówno na rzecz klientów będących jak i niebędących konsumentami. O ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa to wynika, postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące konsumentów stosuje się także do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, także wówczas, gdy nie jest to wprost stwierdzone w regulaminie. Konsekwentnie, jeśli w postanowieniach niniejszego regulaminu mowa jest o klientach niebędących konsumentami, sformułowanie to nie dotyczy osoby fizycznej, zawierającej umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim, także wówczas, gdy nie jest to wprost stwierdzone w regulaminie, o ile wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, przy czym, jeśli przepisy prawa dopuszczają w wypadku takiej osoby zastosowanie przepisów dotyczących klientów niebędących konsumentem i ustalenie na ich podstawie postanowień regulaminu jako dotyczących także takiej osoby jako klienta niebędącego konsumentem, takie postanowienia regulaminu znajdują zastosowanie także do takiej osoby. Agrosimex Sp. z o.o. może żądać od osoby składającej zamówienie złożenia odpowiedniego oświadczenia o treści i w formie wskazanej na stronie internetowej https://agrosimex.pl, w korespondencji mailowej lub telefonicznie, potwierdzającego status tej osoby jako konsumenta, względnie osoby fizycznej zawierającej umowę, o której mowa w zdaniu 2 albo klienta niebędącego konsumentem, względnie wykazania tego w określony sposób, jako warunku zawarcia umowy sprzedaży zamawianego produktu.

  5. Kontakt telefoniczny i za pośrednictwem internetu z pracownikami Agrosimex Sp. z o.o. zajmującymi się obsługą Sklepu jest możliwy w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

  6. Korzystanie ze Sklepu wymaga spełnienia przez urządzenie końcowe i system teleinformatyczny, z którego korzysta klient, minimalnych wymagań technicznych, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Agrosimex Sp. z o.o. jako sprzedawca, w tym do zawarcia umowy sprzedaży w ramach sklepu internetowego, tj.: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript; w przypadku zawierania umowy sprzedaży drogą telefoniczną: (6) telefon. Złożenie zamówienia za pomocą formularza lub poczty elektronicznej w celu zawarcia umowy sprzedaży wymaga, aby klient posiadał aktywny adres e-mail, a także w określonych przypadkach klawiaturę lub inne urządzenie, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.

  7. Agrosimex Sp. z o.o. zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług w ramach Sklepu. Korzystanie z usług elektronicznych w ramach Sklepu wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.

  8. Agrosimex Sp. z o.o. informuje, że korzystanie ze Sklepu za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym składanie zamówienia, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z internetem za przesyłanie danych lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z taryfą dostawcy usług, z których korzysta klient.

  9. W celu złożenia zamówienia przez klienta w ramach Sklepu konieczna jest uprzednia akceptacja przez klienta niniejszego regulaminu oraz polityki prywatności Sklepu, w formie dostępnej bezpłatnie na stronie internetowej https://agrosimex.pl .

   

  II. Informacje o produktach

  1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („Kodeks cywilny”). Ceny towarów podane są w złotych (PLN) i zawierają podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.

  2. Informacja o produktach na stronie internetowej Sklepu nie oznacza dostępności tych produktów w magazynie i możliwości realizacji zamówienia.

  3. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu na stronie internetowej Sklepu a rzeczywistym wyglądem tego produktu, wynikające z indywidualnych ustawień komputera używanego przez klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego produktu.

  4. W przypadku niezależnej od Sklepu zmiany ceny produktu lub niektórych jego parametrów technicznych pracownik obsługujący Sklep jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o tym klienta i umożliwienia mu rezygnacji z zamówienia.

  5. Agrosimex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian cen produktów w ramach Sklepu, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

  6. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych zamówionego produktu nie będzie w magazynie, klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą tego produktu na inny, dłuższym czasem realizacji lub rezygnacją z zamówienia.

   

  III. Zamówienie i zapłata

  1. Zamówienia można składać na 3 sposoby:
  (1) poprzez formularz zamówieniowy dostępny na stronie internetowej www.agrosimex.pl,
  (2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep.online@agrosimex.com.pl
  (3) telefonicznie pod numerem 48 668 09 14 w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 do 16:00.

  2. Zamówienie powinno zostać złożone w języku polskim. W ramach zamówienia klient nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

  3. Klient składający zamówienie obowiązany jest do podania numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail, pod którymi możliwe będzie potwierdzenie zamówienia. W ramach zamówienia klient zobowiązany jest podać dane pełne, aktualne i prawdziwe.

  4. Zamówienie poprzez formularz dostępny na stronie internetowej składa się dokonując wyboru produktów do „koszyka”, podanie określonych tam danych i kliknięcie pola „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

  5. Klient może założyć sobie w ramach usług Sklepu konto na stronie internetowej https://agrosimex.pl , umożliwiające mu w szczególności bardziej sprawne dokonywanie zamówień. Konto zakłada się poprzez podanie określonych danych w polach podanych na ww. stronie internetowej w opcji „Rejestracja”, tj. adresu e-mail i hasła oraz kliknięcie pola „Załóż konto”. Założenie konta wymaga potwierdzenia rejestracji poprzez kliknięcie pola o tej treści w mailu wysłanym przez Agrosimex Sp. z o.o. na adres e-mail podany przez klienta w ramach procedury założenia konta. Do czasu potwierdzenia rejestracji konto nie jest aktywne. W ramach konta klient może w szczególności podać swoje dane i dane do wysyłki/dostawy zamawianych produktów, śledzić historię swoich zamówień, uzyskiwać informacje o udzielonych rabatach, wyrazić dodatkowo dobrowolną zgodę na otrzymywanie newslettera z informacjami o charakterze marketingowym. W każdym czasie klient może usunąć konto poprzez kliknięcie pola o tej treści po zalogowaniu się do konta; powoduje to bezpowrotne skasowanie wszystkich danych z konta. Do złożenia zamówienia nie jest konieczne posiadanie konta.

  6. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień oraz zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej o niezrozumiałej lub bezprawnej treści nie będą rozpatrywane. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia przez Sklep w terminie 5 dni roboczych od jego złożenia, zamówienie uznaje się za złożone nieprawidłowo lub nieprzyjęte przez Sklep do realizacji.

  7. Agrosimex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego przez klienta adresu dla jej doręczenia. W takim wypadku klient ten zobowiązany jest do ponownego uiszczenia opłaty za przesyłkę w terminie ustalonym przez Agrosimex Sp. z o.o., o którym zostanie poinformowany. W razie braku dokonania takiej płatności w terminie umowa sprzedaży ulega rozwiązaniu z jego upływem, a w razie dokonania przedpłaty w ramach zamówienia kwota podlegająca ewentualnie zwrotowi na rzecz klienta od Agrosimex Sp. z o.o. z tego tytułu pomniejszana jest o koszty przesyłki.

  8. Do przesyłki zamówionego produktu dołączony zostaje paragon fiskalny będący dokumentem uprawniającym do skorzystania z prawa gwarancji, reklamacji lub zwrotu produktu.

  9. Agrosimex Sp. z o.o. wystawia faktury wyłącznie na życzenie klienta przedstawione przy złożeniu zamówienia. Aby otrzymać fakturę należy podczas składania zamówienia przedstawić takie życzenie podając prawidłowe dane niezbędne do wystawienia faktury. Faktura nie jest wystawiana w razie przedstawienia takiego życzenia po dokonaniu zamówienia lub w razie przedstawienia nieprawidłowych danych podmiotu, na który ma zostać wystawiona. Agrosimex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo sprawdzenia prawidłowości danych podanych do wystawienia faktury w ogólnodostępnych bazach danych i do odmowy wystawienia faktury, jeśli byłoby to sprzeczne z obowiązującymi przepisami.

  10. Zamówione produkty są dostarczane na wskazany w zamówieniu adres doręczenia przesyłki, zależnie od wyboru klienta - za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Koszty przesyłki zależą od wagi produktu lub innych jego cech mających wpływ na ich wysokość, a informacja o nich widnieje na stronie internetowej Sklepu z pełnym opisem.

  11. Zapłaty za produkt dokonać można według wyboru klienta dokonanego przy złożeniu zamówienia - za pomocą przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Agrosimex Sp. z o.o. w Banku Handlowym w Warszawie S.A., nr 31 1020 2629 0000 9702 0413 7758, kartą płatniczą albo gotówką przy odbiorze produktu (za pobraniem), w zależności od tego, jakie opcje są widoczne w formularzu/proponowane w ramach składania danego zamówienia.

  Opcje dostawy za pobraniem są widoczne w formularzu/proponowane w ramach składania danego zamówienia. Mogą to być np.:

  • przesyłka kurierska albo
  • odbiór osobisty w punkcie pod wskazanym adresem.

  12. Klient ma możliwość w obecności dostarczyciela (spedytora) przesyłki sprawdzić zawartość dostarczonej mu paczki pod kątem ewentualnych uszkodzeń produktu w trakcie transportu. Jeżeli klient stwierdzi takie uszkodzenie, powinien natychmiast w obecności dostarczyciela sporządzić protokół reklamacyjny niezbędny do usprawnienia rozpatrzenia reklamacji.

  13. Środki ochrony roślin mogą być nabywane jedynie przez osoby pełnoletnie oraz posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone we właściwych przepisach w brzmieniu aktualnym na dzień zawarcia umowy sprzedaży w ramach Sklepu, w tym w ustawie o środkach ochrony roślin. Agrosimex Sp. z o.o. może żądać od osoby składającej zamówienie na określony środek ochrony roślin złożenia odpowiedniego oświadczenia o treści i w formie wskazanej na stronie internetowej https://agrosimex.pl, w korespondencji mailowej lub telefonicznie, potwierdzającego spełnianie określonych wymagań do nabycia tego środka, jako warunku zawarcia umowy jego sprzedaży.

  14. Promocje obowiązujące w Sklepie nie podlegają łączeniu, chyba że informacje dotyczące promocji wyraźnie przewidują, że jest inaczej.


  IV. Realizacja zamówień. Wysyłka towaru

  1. Zawarcie umowy sprzedaży produktu w ramach Sklepu następuje między Agrosimex Sp. z o.o. a klientem w momencie, w którym przedstawiciel Agrosimex Sp. z o.o. drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną potwierdza, że zamówienie zostaje skierowane do realizacji i zostaje ustalona konkretna data wysyłki danego produktu. Potwierdzenie zamówienia następuje w języku polskim.

  2. Produkty wysyłane są wyłącznie na adres znajdujący się w Polsce. Dostawa produktu następuje odpłatnie, o ile Agrosimex Sp. z o.o. nie zwolni klienta w wypadku danego zamówienia z kosztów dostawy np. po spełnieniu określonych warunków.

  3. Warunki wysyłki zamówionych produktów

  Zamówienia produktów oznaczonych jako „dostępne w magazynie” w razie wyboru formy płatności gotówką przy odbiorze są realizowane zazwyczaj poprzez wysłanie produktu w ciągu 48h od chwili skierowania zamówienia do realizacji, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. W wypadku zamówień, w ramach których klient wybrał przedpłatę na konto albo płatność kartą, realizacja zamówienia jest uwarunkowana od zaksięgowania wpływu całości kwoty należnej od klienta z tytułu danego zamówienia na rachunek bankowy Agrosimex Sp. z o.o., a wysyłka odbywa się zazwyczaj w ciągu 48h od daty wpływu tych środków, z wyłączeniem sobót i dni świątecznych. Z informacji na stronie internetowej Sklepu może wynikać inny termin wysyłki.

  4. Termin dostawy w obu ww. przypadkach liczony jest od momentu wysłania produktu i zazwyczaj wynosi 1-2 dni robocze, o ile z informacji zamieszczonej przy danym produkcie na stronie internetowej Sklepu nie wynika inny termin.

  5. Agrosimex Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy z uwagi na okoliczności, które nie są od niej zależne. W razie zaginięcia przesyłki, po otrzymaniu od klienta informacji o tym, Agrosimex Sp. z o.o. złoży reklamację, nie wcześniej niż po upływie 21 dni od daty wysłania produktu. Po otrzymaniu odpowiedzi na reklamację Agrosimex Sp. z o.o. skontaktuje się z klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie do ponownej wysyłki produktu albo anulowania zamówienia i ewentualnego zwrotu zapłaconej ceny.

   

  V. Prawo odstąpienia od umowy przez konsumenta

  1. W ciągu 14 dni od otrzymania zamówionego produktu klient będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim wypadku Agrosimex Sp. z o.o. zwraca wszystkie otrzymane od klienta płatności niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym koszty przesyłki produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez klienta sposobu przesyłki innego niż najtańszy, zwykły sposób przesyłki dostępny w Sklepie).

  2. Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie przez klienta oświadczenia na piśmie, np. poprzez wypełnienie i doręczenie do Agrosimex sp. z o.o. formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu i jest dostępny na stronie https://agrosimex.pl.

  3. W razie odstąpienia od umowy klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia zwrócić produkt Agrosimex sp. z o.o.

  4. Przesyłkę obejmującą zwrot produktu należy nadać na adres:

  Agrosimex Sp. z o. o.
  Goliany 43, 05-620 Błędów
  z dopiskiem: „Sklep internetowy”.

  5. W razie odstąpienia od umowy przez klienta Agrosimex sp. z o.o. dokonuje zwrotu dokonanej przez klienta płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient dokonując zapłaty za produkt, względnie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez klienta przy odstąpieniu, chyba że klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób. W razie dokonania przez klienta płatności gotówką Agrosimex Sp. z o.o. może poprosić klienta o podanie numeru rachunku bankowego w celu dokonania zwrotu, o ile klient nie podał go przy odstąpieniu. Agrosimex Sp. z o.o. może powstrzymać się ze zwrotem płatności na rzecz klienta do chwili otrzymania informacji o tym numerze rachunku bankowego oraz otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu. Koszt zwrotu produktów zależny jest od taryfy stosowanej przez wybraną przez klienta firmę świadczącą usługi w tym zakresie, o czym klient winien uzyskać informację od tej firmy przed dokonaniem zwrotu. Agrosimex Sp. z o.o. może w ramach akcji promocyjnej zaproponować klientowi zwrot produktów poprzez ich odbiór od niego na koszt Agrosimex Sp. z o.o., co wymaga jednoznacznej informacji w tym zakresie umieszczonej na stronie internetowej https://agrosimex.pl .

  7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach wskazanych we właściwych przepisach prawa, w szczególności w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli Agrosimex Sp. z o.o. jako sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą klienta jako konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena produktu zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (3) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w których przedmiotem świadczenia jest produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia (6) w której przedmiotem świadczenia są produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  8. Postanowienia niniejszego działu regulaminu (V) stosuje się także do osoby fizycznej, zawierającej umowę, o której mowa w dziale I pkt 4 zdanie 2 regulaminu, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa to wynika.


  VI. Odpowiedzialność za produkt i reklamacja

  1. Agrosimex Sp. z o.o. ma obowiązek dostarczenia produktu sprzedawanego w ramach Sklepu bez wad.

  2. Podstawa i zakres odpowiedzialności Agrosimex sp. z o.o. względem klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu cywilnego (art. 556 i nast.)

  3. Produkty sprzedawane w ramach Sklepu mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania są wówczas podawane w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta i dołączonej do produktu.

  4. Jeżeli po otrzymaniu produktu klient znajdzie w nim wady fabryczne, może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio wobec producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

  5. Reklamacje powinny być składane pisemnie. Po otrzymaniu reklamacji Agrosimex Sp. z o.o. może wezwać klienta do odesłania reklamowanego produktu. Reklamację i reklamowany produkt należy przesłać przesyłką rejestrowaną na adres Agrosimex Sp. z o.o. wskazany w niniejszym regulaminie z dopiskiem: „Sklep internetowy”.

  6. Do odsyłanego produktu należy dołączyć kopię paragonu lub faktury dotyczącej tego zakupu.

  7. Agrosimex Sp. z o.o. nie przyjmuje w ramach Sklepu przesyłek wysłanych za pobraniem.

  8. Reklamacja powinna zostać rozpatrzona poprzez udzielenie odpowiedzi klientowi w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przez Agrosimex Sp. z o.o.; rozpatrzenie reklamacji następuje na papierze lub innym trwałym nośniku. W przypadku uznania reklamacji produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, wolny od wad, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), Agrosimex Sp. z o.o. zwróci klientowi równowartość uiszczonej przez klienta ceny produktu oraz poniesionych przez klienta kosztów dostawy według złożonego zamówienia, jeśli uznana reklamacja dotyczy wszystkich produktów objętych daną dostawą, albo zaoferuje mu inne, dostępne w Sklepie produkty do wyboru.

  9. W razie uznania reklamacji Agrosimex Sp. z o.o. zwróci ponadto klientowi, na jego wniosek, odpowiednio udokumentowane koszty odesłania reklamowanego produktu do Agrosimex Sp. z o.o. przelewem na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

  10. Koszty związane z odesłaniem reklamowanego produktu Agrosimex Sp. z o.o. zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji, o ile nie ma ku temu przeszkód niezależnych od Agrosimex Sp. z o.o. związanych np. z brakiem podania przez klienta numeru rachunku bankowego do dokonania zwrotu.

  11. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia wydania produktu klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, a w przypadku zamówienia złożonego przez klienta będącego konsumentem – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu wskazanego w zdaniu pierwszym.

  12. W przypadku, gdy rozmiar produktu wybrany przez klienta okaże się nieprawidłowy, na prośbę klienta istnieje możliwość wymiany produktu na inny, o innym rozmiarze, z zastrzeżeniem, że koszty zwrotu i wysyłki produktu pokrywa w takim wypadku klient.

  13. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Agrosimex Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za produkt wobec klienta niebędącego konsumentem.

  14. W stosunku do klienta niebędącego konsumentem odpowiedzialność Agrosimex Sp. z o.o., jego pracowników, upoważnionych przedstawicieli lub pełnomocników, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona (zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak i z tytułu wszelkich roszczeń łącznie) - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy produktów w ramach danej umowy sprzedaży, a odpowiedzialność w szerszym zakresie, w tym za utratę zysków, zostaje wyłączona, chyba że szkoda została spowodowana umyślnie.

  15. Postanowienia niniejszego działu regulaminu (VI), w zakresie, w którym mowa jest o konsumentach, stosuje się także do osoby fizycznej, zawierającej umowę, o której mowa w dziale I pkt 4 zdanie 2 regulaminu, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa to wynika. Konsekwentnie, jeśli w postanowieniu niniejszego działu regulaminu (VI) mowa jest o kliencie niebędącym konsumentem, sformułowanie to nie dotyczy osoby fizycznej, zawierającej umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa to wynika, przy czym, jeśli przepisy prawa dopuszczają w wypadku takiej osoby zastosowanie przepisów dotyczących klientów niebędących konsumentem i ustalenie na ich podstawie postanowień regulaminu jako dotyczących także takiej osoby jako klienta niebędącego konsumentem, takie postanowienia regulaminu w zakresie niniejszego działu (VI) znajdują zastosowanie także do takiej osoby.

  VII. Ochrona danych osobowych

  1. Składając zamówienie klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu) w bazie danych, której administratorem jest Agrosimex Sp. z o. o. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu.

  2. Dane osobowe klienta są przetwarzane przez Agrosimex Sp. z o.o. jako administratora danych osobowych dla celów realizacji zamówienia oraz w prawnie usprawiedliwionym celu.

  3. Podanie danych osobowych przez klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak jest to niezbędne do zrealizowania jego zamówienia przez Sklep, zatem do zawarcia umowy sprzedaży w tym zakresie, a także do założenia konta Klienta, jeśli na to klient się zdecyduje.

  4. Klient ma prawo do uzyskania informacji o swoich danych osobowych przetwarzanych przez Agrosimex Sp. z o.o., do dokonania ich korekty oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

  5. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności w związku z podaniem nieprawdziwych danych osobowych przez klienta.

  6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych przedstawione są jako „polityka prywatności” dostępna na stronie internetowej Sklepu.

   

  VIII. Prawo właściwe, sprawy sporne, zmiana regulaminu

  1. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Agrosimex Sp. z o.o. a klientem, określonych w regulaminie, jest prawo polskie.

  2. Wszelkie spory między Agrosimex Sp. z o.o. a klientem związane ze stosunkami prawnymi, o których mowa w pkt 1, będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne, przy czym w wypadku klienta niebędącego konsumentem będzie to sąd powszechny właściwy dla siedziby Agrosimex Sp. z o.o., chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa określają właściwość sądu odmiennie.

  3. Strony mogą skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, co ma charakter dobrowolny. Zgoda Agrosimex Sp. z o.o. na skorzystanie z takiego sposobu musi być wyrażona na papierze lub innym trwałym nośniku.

  4. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a. http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
  b. http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php
  c. http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

  5. Klient będący konsumentem posiada przykładowo następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  a) jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży;

  b) jest uprawniony do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między klientem a sprzedawcą;

  c) może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między klientem a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);

  d) może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/, która stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

  6. W przypadku klientów niebędących konsumentami nie mają zastosowania postanowienia niniejszego regulaminu dotyczące prawa odstąpienia od umowy. Wyłączenie to nie obejmuje osoby fizycznej zawierającej umowę, o której mowa w dziale I pkt 4 zdanie 2 regulaminu, o ile wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

  7. Agrosimex Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Agrosimex Sp. z o.o., nie krótszym niż 14 dni od momentu udostępnienia na stronie https://agrosimex.pl zmienionego regulaminu, a w wypadku klientów niebędących konsumentami – także z datą tego udostępnienia. Zamówienia złożone przez klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu. W wypadku obowiązywania przepisów bardziej korzystnych dla klientów będących konsumentami w zakresie dotyczącym zmiany regulaminu – zmiana regulaminu może nastąpić wyłącznie w zgodzie z tymi przepisami.

  8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W wypadku obowiązywania przepisów bardziej korzystnych dla klientów będących konsumentami niż postanowienia regulaminu – zastosowanie znajdują te przepisy prawa.

  9. Postanowienia niniejszego działu regulaminu (VIII), w zakresie, w którym mowa jest o konsumentach, stosuje się także do osoby fizycznej, zawierającej umowę, o której mowa w dziale I pkt 4 zdanie 2 regulaminu, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa to wynika. Konsekwentnie, jeśli w postanowieniu niniejszego działu regulaminu (VIII) mowa jest o kliencie niebędącym konsumentem, sformułowanie to nie dotyczy osoby fizycznej, zawierającej umowę, o której mowa w zdaniu poprzednim, o ile z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa to wynika, przy czym, jeśli przepisy prawa dopuszczają w wypadku takiej osoby zastosowanie przepisów dotyczących klientów niebędących konsumentem i ustalenie na ich podstawie postanowień regulaminu jako dotyczących także takiej osoby jako klienta niebędącego konsumentem, takie postanowienia regulaminu w zakresie niniejszego działu (VIII) znajdują zastosowanie także do takiej osoby.

  10. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 20 lipca 2021 r. zastępując regulamin o treści dotychczasowej.

   

  Załącznik nr 1 – wzór

  FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  Agrosimex Sp. z o.o.
  Goliany 43, 05-620 Błędów
  sklep.online@agrosimex.com.pl
  Tel. +48 48 668 09 14

   


  Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy

   

   

   

   

  Numer oferty/zamówienia:

   

   

  Data zawarcia umowy sprzedaży:

   

   

  Data odbioru rzeczy:

   

   

  Wskazuję mój nr rachunku bankowego prosząc o dokonanie zwrotu na ten rachunek należnej z tego tytułu kwoty:

   

   

   

  ……………………………………………………

  Imię i nazwisko klienta/konsumenta:

   

   

  Adres:

   

   

  Data:

   

  Podpis klienta/konsumenta

  (w wypadku przesyłania formularza
  w wersji papierowej):