Agrosimex logo

Polityka prywatnosci

Informacje wstępne


Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły Agrosimex sp. z o.o. (dalej „Agrosimex”) swoje dane
osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi
przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo, czyli ich poufność, dostępność,
integralność i rozliczalność prowadzonych działań. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie
procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Agrosimex zasady ochrony danych osobowych,
ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej
„RODO”).


Administrator danych


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest
Agrosimex sp. z o.o. z siedzibą 05-620 Błędów, Goliany 43.

Agrosimex przywiązuje ogromną wagę do ochrony danych osobowych, dlatego wyznaczył inspektora ochrony
danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod adresem poczty elektronicznej iod@agrosimex.com.pl.
Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania
Agrosimex to nowoczesna firma zajmująca się dystrybucją środków ochrony roślin, nawozów i akcesoriów
ogrodniczych, z ponad 25-letnią historią działalności na polskim rynku. Dzisiaj należy do elitarnego grona
największych w Polsce dystrybutorów środków ochrony roślin i z sukcesami pracuje na tę pozycje w segmencie
nawozowym. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

 

Cel przetwarzania Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych Prawnie uzasadniony cel, jeśli występuje
Zawarcie i wykonanie umowy:
• z klientem (w tym sklepy
stacjonarne i internetowy);
• kontrahentem
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
Przez okres poprzedzający
zawarcie Umowy oraz przez
okres wykonywania Umowy
Agrosimex w związku z działaniami
podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej
realizacji kontaktuje się w uzasadnionym
celu z pracownikami/współpracownikami
klientów i kontrahentów.
Nadto, administrator danych może
uzyskiwać od kontrahenta podstawowe
dane jego pracownika/ współpracownika
(imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub
współpracy, nr telefonu oraz w
określnych sytuacjach nr dokumentu ze
zdjęciem) będącego kierowcą w związku z
realizacją procesu logistyki, której dane
dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba
jest zatrudniona lub współpracuje.
Rejestracja konta w sklepu
internetowego Agrosimex On-line
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Przez okres posiadania konta w
serwisie: agrosimex.pl, tj
realizacji umowy o świadczenia
usług drogą elektroniczną
-
Świadczenie usługi Info-Karty –
zawarcie i wykonanie umowy
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
Przez okres poprzedzający
zawarcie Umowy oraz przez
okres wykonywania Umowy
Klient korzystający z usługi może podać
dane swoje pracownika/
współpracownika (w tym numer telefonu
i adres e-mail), które będą wykorzystane
do przesyłania komunikatów.
Organizacja i prowadzenie
szkoleń wymaganych przez
przepisy o obrocie środkami
ochrony roślin
art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO
Dane uczestników szkolenia
przechowywane są przez 5 lat od
dnia wydania zaświadczenia o
ukończeniu szkolenia.
-
Organizacja konferencji –
rejestracja i udział uczestnika
art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO Administrator podczas konferencji
wykonuje zdjęcia i filmy promocyjne –
w konferencji oraz
wykorzystanie wizerunku
uczestnika konferencji
art. 6 ust. 1 lit f RODO
Dane niezbędne do udziału w
konferencji przetwarzane są do
czasu zakończenia konferencji.
Wizerunek przetwarzany jest do
czasu złożenia sprzeciwu lub
cofnięcia zgody na
wykorzystanie wizerunku.
utrwalony wizerunek uczestników
przetwarzany jest w prawnie
uzasadnionym celu administratora, z
uwagi na wyrażenie zgody przez
uczestnika na wykorzystanie wizerunku
wyrażonej przez aktywne działanie, tj.
udział w konferencji.
Rozpatrywanie skarg i
reklamacji
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
Przez 1 rok po terminie upływu
rękojmi lub rozliczeniu
reklamacji.
Administrator w związku z
rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się
w uzasadnionym celu z pracownikami/
współpracownikami klientów.
Dochodzenie roszczeń lub
obrona przed roszczeniami
prawnymi
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań
w zakresie dochodzonych
roszczeń, tj. do czasu ich
prawomocnego zakończenia, a w
przypadku postępowań
egzekucyjnych do czasu
ostatecznego zaspokojenia
dochodzonych roszczeń.
Administrator w związku z dochodzeniem
roszczeń lub obrony przed roszczeniami
prawnymi w uzasadnionym celu może
przetwarzać dane pracowników/
współpracowników klientów lub
kontrahentów.
Archiwizowanie dokumentów
w zakresie niezbędnym dla
wykonania obowiązków
prawnych, w szczególności
przepisów podatkowych,
przepisów o rachunkowości
oraz w celu archiwizacji innych
dokumentów wynikających z
prawnie uzasadnionego
interesu
art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Przez okresy wskazane
przepisami prawa o
rachunkowości (co do zasady
przez okres do 6 lat), w
przypadku danych znajdujących
się w innych dokumentach do
czasu złożenia sprzeciwu.
Jeżeli do określonych dokumentów
przepisy prawa nie wskazują okresu ich
archiwizacji, administrator przechowuje
wybrane dokumenty przez czas, kiedy ich
przechowywanie mieści się w ramach
prawnie uzasadnionego celu
administratora regulowanego czasem
możliwego dochodzenia roszczeń.
Prowadzenie działań
marketingowych produktów i
usług związanych z środkami
ochrony roślin, nawozów i
akcesoriów ogrodniczych, oraz
pozostałych produktów
powiązanych z Agrosimex oraz
partnerów Agrosimex. bez
wykorzystania środków
komunikacji elektronicznej
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu,
tj. okazania nam w dowolny
sposób, że nie chcą Państwo
pozostawać z nami w kontakcie i
otrzymywać informacji o
podejmowanych przez nas
działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych
promujących prowadzoną działalność.
Prowadzenie działań
marketingowych produktów i
usług związanych z środkami
ochrony roślin, nawozów i
akcesoriów ogrodniczych, oraz
pozostałych produktów
podmiotów powiązanych z
Agrosimex oraz partnerów
Agrosimex. z wykorzystaniem
środków komunikacji
elektronicznej
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Działania te ze względu na inne
obowiązujące przepisy,
w szczególności ustawę prawo
telekomunikacyjne i ustawę o
świadczeniu usług drogą
elektroniczną, prowadzone są na
podstawie posiadanych zgód na
kanał komunikacji.
Do czasu złożenia przez
użytkownika usługi sprzeciwu.
Możliwe jest również w
powyższym celu automatyczne
dopasowanie treści
komunikatów marketingowych
do preferencji użytkownika i
potrzeb (profilowanie) – w tym
celu możemy wykorzystać dane
osobowe wynikające z Umowy,
historii kontaktów z
administratorem danych, w tym
zakupionych produktów i usług.
Jeżeli będziemy kontaktować się
z użytkownikiem z
wykorzystaniem kanału
elektronicznego lub
telefonicznego uzyskamy
uprzednią zgodę użytkownika,
którą zawsze Użytkownik będzie
mógł wycofać
Prowadzenie działań marketingowych
promujących prowadzoną działalność z
wykorzystaniem adresów e-mail i
numerów telefonów.
Prowadzenie programu
lojalnościowego
art. 6 ust. 1 lit. b RODO
Do czasu trwania programu.
-
Kontrola dostępu, w tym
monitoring na teren
administratora danych w
celach podniesienie
bezpieczeństwa pracowników i
ochrony mienia oraz
zachowania tajemnicy
informacji.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Nagrania obrazu przetwarzane
są wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane, i
przechowuje przez okres
nieprzekraczający 3 miesięcy od
dnia nagrania, chyba że nagranie
stanowi dowód w
postępowaniu, wówczas do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub
do czasu wniesienia sprzeciwu.
Prowadzenie kontroli dostępu dla osób
przebywający na terenie administratora
jest jego uzasadnionym celem, a w
przypadku pracowników wynika z
przepisu prawa (art. 22^{2} KP).
Prowadzenie rekrutacji art. 6 ust. 1 lit. a, c i f RODO
Do 3 miesięcy od zakończenia
procesu rekrutacji, a w
przypadku wyrażonej zgody na
dalsze procesy rekrutacyjne nie
dłużej niż rok.
Administrator bez dodatkowej zgody
osoby, której dane dotyczą może
przechowywać dane innych kandydatów
do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni
jeszcze do 3 miesięcy po wyborze
kandydata do pracy jako uzasadniony cel
administratora z uwagi, iż zatrudniony
pracownik/współpracownik może nie
sprawdzić się na stanowisku pracy lub
może zrezygnować, a tym samym
administrator nie zakończył procesu
rekrutacji, którego celem jest
zatrudnienie lub nawiązanie stałej
współpracy z kandydatem.
Prowadzenie formularza
kontaktowego na stronie www
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Okres przechowywania danych
związany jest z przedmiotem
zapytania z wykorzystaniem
formularza kontaktowego.
Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i
zapytania kierowane z wykorzystaniem
formularza kontaktowego lub w innej
formie, w tym przechowywanie
newralgicznych wniosków i udzielonych
odpowiedzi celem zachowania zasady
rozliczalności
Zarządzanie zasobami ludzkimi
– pracownikami i
współpracownikami
art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO
art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowiązującymi
przepisami zobowiązującymi do
archiwizowania dokumentów z
zakresu prawa pracy.
10-letni okres przechowywania
dokumentacji w sprawach
związanych ze stosunkiem pracy
oraz akt osobowych pracownika
jest stosowany dla wszystkich
pracowników zatrudnionych po
1 stycznia 2019 r. W przypadku
pracowników zatrudnionych w
okresie po dniu 31 grudnia 1998
r. a przed dniem 1 stycznia 2019
r. dokumentacja związana ze
stosunkiem pracy oraz akta
osobowe pracownika będą
przechowywane przez okres 50
lat od dnia rozwiązania lub
wygaśnięcia stosunku pracy,
chyba że pracodawca złoży
oświadczenie o zamiarze
przekazania za wszystkich
zatrudnionych w tym okresie
pracowników i zleceniobiorców
raportów informacyjnych, a
także raporty te faktycznie złoży. Jeśli okres przechowywania
wybranych dokumentów będzie
krótszy administrator będzie
przestrzegał tego krótszego
terminu. W przypadku umów
cywilnoprawnych umowy te
będą przechowywane do czasu
upływu terminów przedawnienia
wynikających z nich roszczeń.
Wizerunek administrator wykorzystuje
jedynie na podstawie zgody pracownika/
współpracownika na jego
rozpowszechnianie lub na podstawie
umowy.
Prowadzenia działań
analitycznych (lepszego
doboru usług do potrzeb
użytkowników usługi, ogólnej
optymalizacji produktów
administratora, optymalizacji
procesów obsługi, budowania
wiedzy o użytkownikach, itp.)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez czas trwania umowy, jak
również po jej zakończeniu do
czasu wskazanego w celach
powyżej.
Posiadanie działań analitycznych.
Badanie satysfakcji
użytkowników poprzez
określanie jakości obsługi oraz
poziomu zadowolenia
użytkowników z produktów i
usług administratora
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Przez okres obowiązywania
Umowy lub złożenia sprzeciwu.
Prowadzenie badania satysfakcji.
Przetwarzanie danych w
ramach profilu Agrosimex na
portalu społecznościowym
Facebook
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane są współadministrowane
przez Agrosimex i Facebook
Prowadzenie bieżącej korespondencji
przy wykorzystaniu narzędzi
dosmaczonych przez Facebook, w tym
Messenger oraz prowadzenie innych
działań marketingowych.
Pliki cookies
Dostosowanie treści stron
internetowych do potrzeb
użytkowników, optymalizacja
korzystania z serwisów
internetowych. Nadto obsługa
stron internetowych, wizyty użytkownika strony oraz
analiza aktywności na stronach
internetowych.
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Dane osobowe będą
przetwarzane przez okresy
wskazane w Polityce plików
cookies lub do czasu wniesienia
sprzeciwu wobec
przetwarzanych danych. Wyrażenie sprzeciwu może
nastąpić jedynie poprzez zmianę
ustawień przeglądarki
użytkownika końcowego, która
uniemożliwi gromadzenie
informacji z wykorzystaniem
plików cookies. 
Prawnie uzasadniony interes
administratora jakim jest obsługa stron
internetowych

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania
dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas
niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym
zaktualizował się obowiązek podatkowy.

 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Agrosimex będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym
podmiotom:

 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
 • innym podmiotom powiązanym osobowo z Agrosimex,
 • podmiotom świadczącym usługi IT;
 • podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, prawne,
 • firmom reklamowym, w tym organizującym konkursy oraz organom państwowym, w tym instytucjom
  określonym przez przepisy prawa np. Urząd Skarbowy.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność
podania danych


Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Agrosimex przysługuje prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • sprostowania swoich danych osobowych,
 • usunięcia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można
znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Agrosimex przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem:https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi

 

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez
Agrosimex z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Agrosimex
danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Dane osobowe są przetwarzane co do zasady na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Mając jednak na uwadze usługi świadczone przez podwykonawców Administratora przy realizacji wsparcia dla
usług teleinformatycznych oraz infrastruktury IT, Administrator może zlecać wykonanie określonych czynności
bądź zadań informatycznych uznanym podwykonawcom działającym poza EOG co może powodować przekazanie
Pani/Pana danych poza obszar EOG.


Poszczególne kraje spoza EOG, na terytorium których będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe, zgodnie z
decyzją Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zgodny ze standardami
EOG.


Natomiast w przypadku ich przetwarzania na terytorium Państw, wobec których Komisja Europejska nie stwierdziła
zapewnienia odpowiedniego stopienia ochrony danych osobowych (zgodnego ze standardami EOG), w celu
zapewnienia odpowiedniego stopnia tej ochrony, Administrator zawiera umowy z odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych. Umowy, o których mowa powyżej oparte są o standardowe klauzule umowne wydane przez Komisję
Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO. Kopię standardowych klauzul umownych, o których mowa powyżej
można uzyskać od Inspektora Ochrony Danych. Zastosowany przez Administratora sposób zabezpieczenia
Pani/Pana danych jest zgodny zasadami przewidzianymi w rozdziale V RODO. W związku z powyższym może
Pani/Pan mogą Państwo zażądać dalszych informacji o stosowanych zabezpieczeniach w tym zakresie, uzyskać
kopię tych zabezpieczeń oraz informację o miejscu ich udostępnienia.


Nadto, mogą zdarzyć się sytuacje, że podstawowe dane służbowe pracownika/ współpracownika Agrosimex (takie
jak: imię i nazwisko, stanowisko, numer telefonu służbowego oraz adres e-mail) mogą zostać przekazane do
państw trzecich. Niezbędność przekazania danych do państw trzecich uwarunkowana jest wykonaniem umowy
pomiędzy Agrosimex a pracownikiem/ współpracownikiem, którego dane osobowe są przekazywane. Przekazanie
do państwa trzeciego danych osobowych pracownika/ współpracownika, dotyczy tych osób którzy będą
wykonywać czynności na rzecz kontrahenta lub potencjalnego kontrahenta z państwa trzeciego.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób,
że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, lub mogłyby
powodować inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów
oraz ich pracowników/współpracowników.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Pliki cookies („Ciasteczka”) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na Twoim komputerze lub innym
urządzeniu, podczas gdy odwiedzasz strony WWW w sieci Internet.

Cel, dla którego pliki cookies są wykorzystywane

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz
optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk,
które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych co umożliwia ulepszanie ich
struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Do czego używamy plików cookies

Agrosimex stosuje pliki cookies, aby:

 • dostosowywać treści naszych stron do potrzeb użytkowników;
 • optymalizować korzystanie z serwisów internetowych i aplikacji;
 • zbierać dane na temat użycia strony internetowej, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby
  odwiedzające z niej korzystają, co pozwala ulepszać jej strukturę, nawigację oraz zawartość;
 • wyświetlać informacje w taki sposób, by uniknąć wielokrotnej prezentacji tych samych treści temu
  samemu użytkownikowi oraz by prezentować treści w sposób uwzględniający zainteresowania
  użytkownika;
 • docierać do użytkownika z treściami reklamowymi emitowanymi poprzez partnerskie systemy poza
  stronami i aplikacjami należącymi do Agrosimex.
 • wspierać Użytkowników i zagwarantować im bezpieczeństwo podczas przeglądania stron dzięki
  wykorzystaniu mechanizmów zapobiegających nadużyciom w serwisach oraz możliwość szybkiego
  kontaktu za pomocą funkcji live chat.

Jakich plików cookies używa Agrosimex

Stosujemy dwa rodzaj plików:

 • sesyjne - pliki cookie pozwalające zapamiętać dokonane wybory. Pozostają one w urządzeniu końcowym
  do czasu opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki
  internetowej);
 • stałe - przechowywane w urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub
  do czasu ich usunięcia.
  Ze względu na cel, jakiemu służą pliki cookies i inne podobne technologie, stosujemy ich następujące rodzaje:
 • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług,
  np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;
 • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie
  uwierzytelniania;
 • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i
  aplikacji;funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację
  interfejsu np. w zakresie wybranego języka lub regionu z którego pochodzi, rozmiaru czcionki, wyglądu
  strony internetowej i aplikacji itp.;
 • reklamowe - umożliwiające dostarczanie treści reklamowych bardziej dostosowanych do zainteresowań;
 • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji. 

W jaki sposób zmienić ustawienia przeglądarki dotyczące plików cookies


Zazwyczaj oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie
dopuszcza przechowywanie informacji w formie plików cookies i innych podobnych technologii w urządzeniu
końcowym, czyli tym z którego faktycznie korzystasz. Tym samy, poprzez ustawienia oprogramowania wyraża
zgodę na wykorzystanie plików cookies w wyżej wskazanym zakresie i celach. Zgodę można w każdej chwili wycofać
poprzez zmianę ustawień. Niedokonanie zmian oznacza, że wyżej wymienione informacje mogą być zamieszczane
i przechowywane w urządzeniu końcowym.


Z poziomu przeglądarki internetowej z której Użytkownik korzysta możliwe jest samodzielne zarządzanie plikami
cookies, czyli czynności typu:

 • zaakceptowanie obsługi cookies, co pozwala na pełne korzystanie z opcji oferowanych przez witryny
  internetowe;
 • zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych, wybranych witryn;
 • określanie ustawień dla różnych typów plików cookies, na przykład akceptowania plików stałych albo
  sesyjnych itp.;
 • blokowania lub usuwania cookies

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz link odpowiedni
link:

Internet Explorer
Microsoft Edge
Google Chrome
Safari
Mozilla Firefox
Opera
Urządzenia mobilne:
Android
iOS (Safari)

Informujemy, że ograniczenie bądź wyłączenie stosowania plików cookies i innych podobnych technologii mogą
wpłynąć na uniemożliwienie korzystania z niektórych funkcjonalności strony.

Jakich plików i na jakiej stronie używamy?

 • www.agrosimex.pl
Nazwa cookie Operator Typ Czas trwania Opis działania
_ga Google Universal Analytics HTTP 2 lata Plik służący do rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania witryny na której został umieszczony ten plik cookie.
_gat Google Universal Analytics HTTP 1 dzień Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.
_gid Google Universal Analytics HTTP 1 dzień Plik rejestruje identyfikator użytkownika, aby wygenerować dane statystyczne na temat odwiedzin w witrynie.
ads/ga-audiences Google ADS Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez Google Ads do ponownego angażowania  odwiedzających, którzy mogą stać się klientami, w oparciu o ich  zachowania w Internecie w obrębie różnych witryn internetowych.
pagead/1p-user-list/# Google Pixel sesyjne Plik generowany przez Google na podstawie dynamicznego marketingu w celu śledzenia zdarzeń, takich jak konwersje lub inne znaczące interakcje użytkownika.
test_cookie doubleclick.net HTTP 1dzień Plik generowany przez DoubleClick (który jest własnością Google) w celu ustalenia, czy przeglądarka odwiedzających witrynę obsługuje pliki cookie.
IDE doubleclick.net HTTP 1 rok Plik zapisywany przez doubleclick.net należący do Google. Używany do wyświetlania reklam w sieci Internet.
catAccCookies Agrosimex HOST 1 miesiąc Plik wykorzystywany w mechanizmie Informowania użytkowników witryny o wykorzystywanych plikach cookies.
fr Facebook HTTP 3 miesiące Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
tr Facebook Pixel sesyjne Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
_fbp Facebook HTTP 3 miesiące Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
_smvs SalesManago HTTP 1 dzień Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago do poprawnej automatyzacji marketingu.
api/err.gif SalesManago Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago do poprawnej automatyzacji marketingu.
api/r.gif SalesManago Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago do poprawnej automatyzacji marketingu.
SERVERID SalesManago HTTP sesyjne Plik określa nazwę serwera, wartość przydzielana losowo - służy w celu
balansowania obciążenia ruchu internetowego.
smg SalesManago HTTP 10 lat Plik wykorzystywany do przechowywania identyfikatora, który służy do
monitorowania aktywności użytkowników.
smvr SalesManago HTML 10 lat Plik przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64).
smuuid SalesManago HTTP 10 lat Plik wykorzystywany do śledzenia wizyt anonimowych.

 

Operator Typ Czas trwania Opis działania
Google Universal Analytics HTTP 2 lata
Plik służący do rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania witryny na której został umieszczony ten plik cookie.
Google Universal Analytics HTTP 1 dzień
Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.
Google Universal Analytics HTTP 1 dzień
Plik rejestruje identyfikator użytkownika, aby wygenerować dane statystyczne na temat odwiedzin w witrynie.
Google ADS Pixel sesyjne
Plik wykorzystywany przez Google Ads do ponownego angażowania odwiedzających, którzy mogą stać się klientami, w oparciu o ich zachowania w Internecie w obrębie różnych witryn internetowych.
Agrosimex HOST 1 rok
Plik wykorzystywany w mechanizmie Informowania użytkowników witryny o wykorzystywanych plikach cookies.

 

Nazwa cookie Operator Typ Czas trwania Opis działania
_ga Google Universal Analytics HTTP 2
lata
Plik służący do rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania witryny na której został umieszczony ten plik cookie.
_gat Google Universal Analytics HTTP 1 dzień
Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika do serwera.
_gid Google Universal Analytics HTTP 1 dzień Plik rejestruje identyfikator użytkownika, aby wygenerować dane statystyczne na temat odwiedzin w witrynie.
ads/ga-audienc
es
Google ADS Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez Google Ads do ponownego angażowania odwiedzających, którzy mogą stać się klientami, w oparciu o ich zachowania w Internecie w obrębie różnych witryn internetowych.
rc::c Google HTML sesyjne Plik wykorzystywany do rozróżnienia ludzi i botów..
catAccC
ookies
Agrosimex HOST 1 miesiąc Plik wykorzystywany w mechanizmie Informowania użytkowników witryny o wykorzystywanych plikach cookies.
_restrict
ed_area
_access
Agrosimex HOST 20 dni Plik wykorzystywany do weryfikacji użytkownika witryny pod kątemrejestracji w sekcji "Baza wiedzy".
fr Facebook HTTP 3 miesiące Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
tr Facebook Pixel sesyjne Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
_fbp Facebook HTTP 3 miesiące Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
_smvs Sales Manago HTTP 1 dzień Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej SalesManago do poprawnej automatyzacji marketingu.
api/err.g
if
Sales Manago Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej SalesManago do poprawnej automatyzacji marketingu.
api/r.gif Sales Manago Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej SalesManago do poprawnej automatyzacji marketingu.
SERVERI
D
SalesManago HTTP sesyjne Plik określa nazwę serwera, wartość przydzielana losowo - służy w celu balansowania obciążenia ruchu internetowego.
smg Sales Manago HTTP 10 lat Plik wykorzystywany do przechowywania identyfikatora, który służy do monitorowania aktywności użytkowników.
smvr Sales Manago HTML trwałe Plik przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64).
smuuid Sales Manago HTTP 10 lat Plik wykorzystywany do śledzenia wizyt anonimowych.
PHPSESS
ID
doradca-rolniczy.pl serwer HTTP sesyjne Plik wykorzystywany przez serwer w celu przesyłania danych metodami GET lub POST do przekazana wartość identyfikatora sesji.
Nazwa cookie Operator Typ Czas trwania Opis działania
_ga Google Universal Analytics HTTP 2 lata Plik służący do rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego
zadaniem jest generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu
korzystania witryny na której został umieszczony ten plik cookie.
_gat Google Universal Analytics HTTP 1 dzień Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki
użytkownika do serwera
_gid Google Universal Analytics HTTP 1 dzień Plik rejestruje identyfikator użytkownika, aby wygenerować dane
statystyczne na temat odwiedzin w witrynie.
ads/gaaudiences Google ADS Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez Google Ads do ponownego angażowania
odwiedzających, którzy mogą stać się klientami, w oparciu o ich
zachowania w Internecie w obrębie różnych witryn internetowych.
rc::c Google HTML sesyjne Plik wykorzystywany do rozróżnienia ludzi i botów..
catAccCookies Agrosimex HOST 1 miesiąc Plik wykorzystywany w mechaniźmie Informowania użytkowników
witryny o wykorzystywanych plikach cookies.
_restricted_area_access Agrosimex HOST 20 dni Plik wykorzystywany do weryfikacji użytkownika witryny pod kątem
rejestracji w sekcji "Baza wiedzy".
fr Facebook HTTP 3 miesiące Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie
rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
tr Facebook Pixel sesyjne Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie
rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
_fbp Facebook HTTP 3 miesiące Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie
rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
_smvs Sales Manago HTTP 1 dzień Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales
Manago do poprawnej automatyzacji marketingu.
api/err.gif Sales Manago Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales
Manago do poprawnej automatyzacji marketingu.
api/r.gif Sales Manago Pixel sesyjne Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales
Manago do poprawnej automatyzacji marketingu.
SERVERID Sales Manago HTTP sesyjne Plik określa nazwę serwera, wartość przydzielana losowo - służy w celu
balansowania obciążenia ruchu internetowego.
smg Sales Manago HTTP 10 lat Plik wykorzystywany do przechowywania identyfikatora, który służy do
monitorowania aktywności użytkowników.
smvr Sales Manago HTML trwałe Plik przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64).
smuuid Sales Manago HTTP 10 lat Plik wykorzystywany do śledzenia wizyt anonimowych.
PHPSESSID doradcarolniczy.pl serwer HTTP sesyjne Plik wykorzystywany przez serwer w celu przesyłania danych metodami
GET lub POST do przekazana wartość identyfikatora sesji.
GPS YouTube HTTP 1 dzień Plik wykorzystywany do rejestrowania unikalnego identyfikatora na
urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie na podstawie
położenia geograficznego GPS.
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube HTTP 179 dni Plik wykorzystywany do szacowania przepustowości użytkowników na
stronach ze zintegrowanymi filmami na YouTube.
YSC YouTube HTTP sesyjne Plik wykorzystywany do rejestrowania unikalnego identyfikatora w celu
prowadzenia statystyk tego, jakie filmy z YouTube oglądał użytkownik.

 

Nazwa cookie Operator Typ Czas trwania Opis działania
_ga Google Universal Analytics HTTP 2 lata
Plik służący do rejestrowania unikalnego identyfikatora, którego zadaniem jest
generowanie danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania witryny
na której został umieszczony ten plik cookie.
_gat Google Universal Analytics HTTP 1 dzień
Plik używany jest do kontrolowania liczby odpytań przeglądarki użytkownika
do serwera.
_gid Google Universal Analytics HTTP 1 dzień
Plik rejestruje identyfikator użytkownika, aby wygenerować dane statystyczne
na temat odwiedzin w witrynie.
ads/ga-audiences Google ADS Pixel sesyjne
Plik wykorzystywany przez Google Ads do ponownego angażowania
odwiedzających, którzy mogą stać się klientami, w oparciu o ich zachowania w
Internecie w obrębie różnych witryn internetowych.
rc::c Google HTML sesyjne
Plik wykorzystywany do rozróżnienia ludzi i botów..
pagead/1p-user-list/# Google Pixel sesyjne
Plik generowany przez Google na podstawie dynamicznego marketingu w celu
śledzenia zdarzeń, takich jak konwersje lub inne znaczące interakcje
użytkownika.
IDE doubleclick.net HTTP 1 rok
Plik zapisywany przez doubleclick.net należący do Google. Używany do
wyświetlania reklam w sieci Internet.
test_cookie doubleclick.net HTTP 1 dzień
Plik geneowany przez DoubleClick (który jest własnością Google) w celu
ustalenia, czy przeglądarka odwiedzających witrynę obsługuje pliki cookie.
catAccCookies Agrosimex HOST 1 miesiąc
Plik wykorzystywany w mechaniźmie Informowania użytkowników witryny o
wykorzystywanych plikach cookies.
_restricted_area_access Agrosimex HOST 20 dni
Plik wykorzystywany do weryfikacji użytkownika witryny pod kątem rejestracji
w sekcji "Baza wiedzy".
fr Facebook HTTP 3 miesiące
Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie
rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
tr Facebook Pixel sesyjne
Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie
rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
_fbp Facebook HTTP 3 miesiące
Plik wykorzystany przez Facebook, aby dostarczyć reklamy w czasie
rzeczywistym od reklamodawców zewnętrznych.
_smvs Sales Manago HTTP 1 dzień
Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago do
poprawnej automatyzacji marketingu.
api/err.gif Sales Manago Pixel sesyjne
Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago do
poprawnej automatyzacji marketingu.
api/r.gif Sales Manago Pixel sesyjne
Plik wykorzystywany przez narzędzie analizy behawioralnej Sales Manago do
poprawnej automatyzacji marketingu.
SERVER ID Sales Manago HTTP sesyjne
Plik określa nazwę serwera, wartość przydzielana losowo - służy w celu
balansowania obciążenia ruchu internetowego.
smg Sales Manago HTTP 10 lat
Plik wykorzystywany do przechowywania identyfikatora, który służy do
monitorowania aktywności użytkowników.
smvr Sales Manago HTML trwałe
Plik przechowujące informacje o wizytach (zakodowane base64).
smuuid Sales Manago HTTP 10 lat
Plik wykorzystywany do śledzenia wizyt anonimowych.
PHPSESSID doradca-rolniczy.pl serwer HTTP sesyjne
Plik wykorzystywany przez serwer w celu przesyłania danych metodami GET
lub POST do przekazana wartość identyfikatora sesji.
smOViewsPopCap doradztwosadownicze.pl HTTP 1 rok
Plik wykorzystywany do zapisywania informacji o cappingu wyświetleń
popupów - SM:X|, gdzie za X wstawiana jest liczba.
GPS YouTube HTTP 1 dzień
Plik wykorzystywany do rejestrowania unikalnego identyfikatora na
urządzeniach mobilnych, aby umożliwić śledzenie na podstawie położenia
geograficznego GPS.
VISITOR_INFO1_LIVE YouTube HTTP 179 dni
Plik wykorzystywany do szacowania przepustowości użytkowników na
stronach ze zintegrowanymi filmami na YouTube.
YSC YouTube HTTP sesyjne
Plik wykorzystywany do rejestrowania unikalnego identyfikatora w celu
prowadzenia statystyk tego, jakie filmy z YouTube oglądał użytkownik.
yt-remote-cast-installed YouTube HTML sesyjne
Pliki wykorzystywane do włączania śledzenia na podstawie położenia
geograficznego GPS, szacowania przepustowości, prowadzenia statystyk
oglądania i monitorowania preferencji użytkownika podczas oglądania osadzonego wideo YouTube. Te pliki cookie nie zbierają informacji
identyfikujących użytkownika.
yt-remote-connected-devices YouTube HTML trwałe
Pliki wykorzystywane do włączania śledzenia na podstawie położenia
geograficznego GPS, szacowania przepustowości, prowadzenia statystyk
oglądania i monitorowania preferencji użytkownika podczas oglądania
osadzonego wideo YouTube. Te pliki cookie nie zbierają informacji
identyfikujących użytkownika.
yt-remote-device-id YouTube HTML trwałe
Pliki wykorzystywane do włączania śledzenia na podstawie położenia
geograficznego GPS, szacowania przepustowości, prowadzenia statystyk
oglądania i monitorowania preferencji użytkownika podczas oglądania
osadzonego wideo YouTube. Te pliki cookie nie zbierają informacji
identyfikujących użytkownika.
yt-remote-fast-check-period YouTube HTML sesyjne
Pliki wykorzystywane do włączania śledzenia na podstawie położenia
geograficznego GPS, szacowania przepustowości, prowadzenia statystyk
oglądania i monitorowania preferencji użytkownika podczas oglądania
osadzonego wideo YouTube. Te pliki cookie nie zbierają informacji
identyfikujących użytkownika.
yt-remote-session-app YouTube HTML sesyjne
Pliki wykorzystywane do włączania śledzenia na podstawie położenia
geograficznego GPS, szacowania przepustowości, prowadzenia statystyk
oglądania i monitorowania preferencji użytkownika podczas oglądania
osadzonego wideo YouTube. Te pliki cookie nie zbierają informacji
identyfikujących użytkownika.
yt-remote-session-name YouTube HTML sesyjne
Pliki wykorzystywane do włączania śledzenia na podstawie położenia
geograficznego GPS, szacowania przepustowości, prowadzenia statystyk
oglądania i monitorowania preferencji użytkownika podczas oglądania
osadzonego wideo YouTube. Te pliki cookie nie zbierają informacji
identyfikujących użytkownika.

Korzystanie z Google Analytics


Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (poniżej: Google). Google Analytics używa plików cookie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jednak ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach, Twój adres IP zostanie wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie wysłany na serwer Google w USA i tam skrócony. W imieniu operatora tej witryny Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania z witryny przez użytkownika, do sporządzania raportów na temat aktywności na stronie internetowej i doświadczenia innych usług związanych z ruchem na stronach internetowych i korzystaniem z Internetu, dla operatora strony. Adres IP udostępniony przez Google Analytics nie zostanie połączony z innymi danymi posiadanymi przez Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena wykorzystania strony internetowej i kompilacja raportów dotyczących działań na stronie internetowej. Na podstawie korzystania ze strony internetowej i Internetu zapewnione zostaną inne powiązane usługi. Przetwarzanie opiera się na uzasadnionym interesie operatora strony. Google Analytics zbiera dane dotyczące adresów IP, lokalizacji sieci, daty wizyty, systemu operacyjnego, typu przeglądarki. Możesz uniemożliwić przechowywanie plików cookie za pomocą odpowiedniego ustawienia oprogramowania przeglądarki; należy jednak pamiętać, że jeśli to zrobisz, możesz nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny w najszerszym możliwym zakresie. Ponadto możesz uniemożliwić gromadzenie przez Google danych generowanych przez pliki cookie i danych związanych z korzystaniem z witryny (w tym adres IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod poniższym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl (Browser Add On), aby wyłączyć Google Analytics.

Korzystanie z Google Ads


Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Jeśli dotarłeś do naszej strony za pośrednictwem reklamy wysłanej przez Google, Google Ads ustawi plik cookie na Twoim komputerze. Śledzący plik cookie jest wykorzystywany, gdy użytkownik kliknie reklamę obsługiwaną przez Google. Przedmiotowe pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osobistej. Jeśli użytkownik odwiedzi niektóre strony w naszej witrynie i plik cookie nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google Ads otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być śledzone przez witryny reklamodawców Ads. Informacje zebrane przy użyciu pliku cookie do przekierowania służą do generowania statystyk przekierowań dla reklamodawców Ads, którzy wykorzystują taką funkcjonalność. Klienci są informowani jedynie o całkowitej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę. Nie otrzymują jednak informacji, które identyfikują użytkowników. Jeśli nie chcesz, aby weryfikowano Twój ruch na stronie, zmień ustawienia przeglądarki np. poprzez blokowanie plików cookie z domeny „googleleadservices.com”.Pamiętaj, że nie możesz zrezygnować z wykorzystania plików cookie, jeśli chcesz nadal rejestrować dane pomiarowe. Jeśli usunąłeś wszystkie pliki cookie w przeglądarce, musisz ponownie ustawić odpowiedni plik cookie

Pomiar zmian za pomocą piksela Facebooka

Za Twoją zgodą używamy „piksela akcji użytkownika” zwanego „pikselem Facebooka”, tj. usługi dostarczanej przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) na naszej stronie internetowej. Z jej pomocą możemy śledzić działania użytkowników po obejrzeniu lub kliknięciu przez nich reklamy na Facebooku. Pozwala nam to śledzić skuteczność reklamy na Facebooku, co wykorzystujemy do celów statystycznych i badań rynku. Dane zebrane w ten sposób są dla nas anonimowe, tzn. nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednak przechowywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy zgodnie z naszą wiedzą. Facebook może łączyć te dane z kontem na Facebooku, a także wykorzystywać do własnych celów reklamowych, zgodnie z polityką prywatności Facebooka. Możesz uniemożliwić Facebookowi i jego podmiotom stowarzyszonym możliwość wyświetlania reklam na Facebooku i poza nim.

Zgoda ta może być wyrażona wyłącznie przez użytkowników w wieku powyżej 13 lat. Jeśli jesteś młodszy, prosimy o zwrócenie się do opiekunów o jej wyrażenie.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak Facebook gwarantuje zgodność z europejskimi przepisami dotyczącymi ochrony danych, kliknij tutaj.

Korzystanie z SALESmanago

Narzędzie wykorzystywane jest do automatyzacji marketingu poprzez monitorowanie i budowę profili behawioralnych. W SALESmanago informacje o ruchu kontaktu na stronie www są czerpane z trzech podstawowych źródeł:

 • Pliki monitorujące typu Cookies,
 • Adres IP odwiedzającego,
 • Dodatkowe dane protokołu HTTP/HTTPS.

Więcej informacji o zasadach działania i zakresie zbieranych informacji dostępne jest tutaj