Konferencja – "W kierunku ochrony zapylaczy"

10 lutego 2014 roku w siedzibie Ośrodka Hodowli Zarodowej „Garzyn” odbyła się konferencja „W kierunku ochrony zapylaczy”. Konferencja zorganizowana została przez Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy, Sumi Agro Poland oraz Ośrodek Hodowli Zarodowej „Garzyn” pod patronatem Wielkopolskiej Izby Rolniczej.

Instytut Ochrony Roślin – PIB jego obecna rola w ochronie

Utworzony i zorganizowany w Poznaniu Instytut jest placówką naukową, dla której organem założycielskim jest minister właściwy do spraw rolnictwa i obejmującą swoją działalnością naukową, wdrożeniową i upowszechnieniową całokształt zagadnień związanych z ochroną roślin. Obecnie Instytut posiada swoją centralną placówkę w Poznaniu, Oddział w Sośnicowicach, Rolniczy Zakład Doświadczalny w Winnej Górze oraz Terenowe Stacje Doświadczalne w Białymstoku, Rzeszowie, Toruniu i Trzebnicy. Nadrzędnym zadaniem Instytutu Ochrony Roślin – PIB jest prowadzenie działalności naukowo-badawczej i upowszechnieniowej w zakresie tworzenia naukowych podstaw i modernizacji ochrony roślin w Polsce z uwzględnieniem bezpieczeństwa zabiegów ochrony roślin dla wykonawców zabiegów, konsumentów i środowiska.W swej działalności Instytut wypracował wiele form przekazywania wyników dla potrzeb praktyki rolniczej m.in. :

 • wydając Zalecenia Ochrony Roślin,
 • organizując Sesje Ochrony Roślin,
 • prowadzenie szkoleń,
 • prowadzenie monitoringu w zakresie pozostałości pestycydów,
 • jakości pestycydów,
 • występowania i nasilenia agrofagów,
 •  poprzez zbiór i przechowywanie patogenów uprawnych,
 •  wydawnictwa naukowe i upowszechnieniowe.

Aktualnie bardzo ważnym kierunkiem badań i działalności wdrożeniowej jest przygotowanie polskiego rolnictwa do upowszechnienia integrowanej ochrony roślin, której istotnym elementem jest tworzenie warunków dla rozwoju i ochrona entomofauny pożytecznej, a w tej liczbie zapylaczy.

Sumi Agro Poland Sp. z o. o.  – rola w ochronie roślin

Sumi Agro pojawiło się w Europie w 1990 r.  Spółka Sumi Agro Poland została założona we wrześniu 1994 r. Sumi Agro Poland aktywnie angażuje się w rozwój przedsiębiorczości i edukacji rolniczej. Współpracuje z polskimi przedsiębiorstwami, instytutami i ośrodkami badawczymi i naukowymi (m.in. IOR-PiB Poznań, UP Lublin, UP Poznań, UP Wrocław, UWM Olsztyn, IO Skierniewice) oraz zrzeszeniami branżowymi (KFPZ, KZPRiRB). Jest aktywnym członkiem w Polskim Stowarzyszeniu Ochrony Roślin (PSOR) od momentu jego założenia (m.in. stworzenie i finansowanie systemu zbiórki opakowań po śor). Główne obszary działalności Sumi Agro Poland tosprzedaż:

 • środków ochrony roślin,
 • nasion,
 • nawozów specjalistycznych
 • adiuwantów.

Strukturę Sumi Agro Poland tworzą działy:

 • rejestracji i rozwoju (wsparcie doświadczonego i profesjonalnego zespołu, szeroki zakres działań w stosunku do produktów w trakcie rejestracji),
 • marketingu (programy marketingowe dla partnerów handlowych oraz odbiorców indywidualnych),
 • sprzedaży (dystrybucja prowadzona jest przez ok. 50 autoryzowanych firm w całej Polsce).

Sumi Agro Poland wnosi znaczący wkład w edukację polskich producentów rolnych i sadowniczych. Rocznie pracownicy prowadzą ponad 100 szkoleń, firma zainicjowała też akcje „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół” oraz „Budujemy populację owadów zapylających”. Produkty oferowane przez Sumi Agro Poland na przestrzeni lat zyskały uznanie i zaufanie polskich rolników i ogrodników, a niektóre z nich stały się standardami w ochronie różnych upraw, tak jak np. Mospilan 20 SP, Topsin M 500 SC czy Yamato 303 SE. Firma stara się bowiem wcielać w życie japońską filozofię dążenia do perfekcji, oferując swoim klientom innowacyjne produkty o najwyższej jakości.

Misja Sumi Agro Poland

Sumi Agro Poland istnieje już 20 lat na polskim rynku. W swej polityce realizuje zadania na rzecz ochrony zapylaczy, zarówno pszczoły miodnej, jak i innych gatunków dziko żyjących. Zgodnie z przyjętą polityką firma wprowadza na rynek produkty charakteryzujące się niskim ryzykiem dla pszczół. Sumi Agro Poland organizuje co roku spotkania polowe przedstawicieli praktyki rolniczej ze środowiskiem naukowym. Głównym celem spotkań jest transfer wiedzy na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin, a także roli i potrzeby ochrony entomofauny pożytecznej, w tym zapylaczy.

Kampania – „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”

Firma Sumi Agro Poland jest inicjatorem realizowanej od 2006 roku kampanii edukacyjnej „Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół”. Podstawowym celem kampanii było upowszechnianie wiedzy o roli i potrzebie ochrony zapylaczy, a także o bezpiecznym stosowaniu środków ochrony roślin.

Realizatorzy akcji to:

 1. Sumi Agro Poland – inicjator przedsięwzięcia;
 2. Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa (Instytut Ogrodnictwa), oddział Pszczelnictwa w Puławach – współorganizator;
 3. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – patronat honorowy;
 4. „Pszczelarstwo”, „Pasieka”, „Sad Nowoczesny”, „Nasz Rzepak”, „Nowoczesna Uprawa” – patroni medialni;
 5. Krajowy Związek Producentów Rzepaku, Związek Sadowników RP i stowarzyszenia branżowe – partnerzy akcji.

W ramach akcji przeprowadzono kampanię medialną w :

 • prasie (przygotowanie cyklu artykułów, opracowań, notatek i informacji prasowych, publikowanych w mediach branżowych – tysiąc publikacji w latach 2006-2012),
 • Internecie (pięcioletnia współpraca z redakcjami branżowych portali zaowocowała publikacją ponad 3 tysięcy artykułów nt. ochrony roślin bezpiecznej dla pszczół),
 • telewizji (realizacja kilkunastu programów telewizyjnych dotyczących tematów kampanii)
 •  w radio (zainicjowanie i wyemitowanie ponad 50 wywiadów ze współorganizatorami wydarzenia w ogólnopolskich stacjach radiowych).

W ramach akcji prowadzono liczne szkolenia i konferencje dla:

 • rolników (cykl kilkudziesięciu wykładów przeprowadzonych przez pracowników Oddziału Pszczelnictwa w Puławach, które odbywały się w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego),
 • sprzedawców i dystrybutorów środków ochrony roślin (kurs dla osób mających wpływ na decyzję rolników dotyczącą wyboru insektycydu),
 • młodzieży ze szkół rolniczych (cykl prelekcji wygłoszonych w średnich szkołach rolniczych na terenie całego kraju).

Rok 2013 nowa akcja – „Budujemy populację owadów zapylających”

W styczniu 2013 roku zainaugurowana została nowa edycja akcji pod hasłem „Budujemy populację owadów zapylających”. Akcja ma na celu edukowanie środowiska rolniczego i ogrodniczego w zakresie znaczenia owadów zapylających w produkcji roślinnej. W ramach inicjatywy Sumi Agro Poland prowadzi kampanię informacyjną na temat owadów zapylających i ich roli w kształtowaniu plonu roślin uprawnych.

W ramach akcji:

 • została zorganizowana konferencja prasowa poświęcona akcji,
 • przygotowano cykl informacji prasowych i artykułów dla mediów branżowych,
 • zainicjowano wywiady z organizatorami i partnerami akcji do mediów elektronicznych,
 • wyprodukowano ulotki i broszury promujące zagadnienia związane z realizacją projektu i ich dystrybucja wśród producentów rolnych.

W 2013 roku w ramach akcji przekazano 1000 sztuk pułapek gniazdowych murarki ogrodowej oraz 50 skrzyń z gniazdami murarki do wykorzystania w sadach produkcyjnych, a także przeprowadzono 20 wdrożeń poprawy systemu zapylania w dużych gospodarstwach rolnych.

Co nowego w 2014 roku od Sumi Agro Poland ?

W 2014 roku firma Sumi Agro Poland przekaże kolejne 2500 sztuk pułapek gniazdowych murarki ogrodowej oraz 50 skrzyń z gniazdami do wykorzystania w sadach produkcyjnych. Ponadto zorganizuje 5 sadowniczych ośrodków pokazowych, w których będzie można zapoznać się z hodowlą murarki i efektami jej pracy, a także będzie dystrybuowała broszurę nt. znaczenia owadów zapylających.

Sumi Agro Poland w swej polityce realizuje działania na rzecz ochrony zapylaczy, a jednym z głównych obszarów działania firmy jest działalność na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz agrocenoz.

Ochrona roślin wczoraj, dziś i jutro

Prof. Stefan Pruszyński w swoim wystąpieniu omówił bardzo dokładnie zagadnienie rozwoju ochrony roślin na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Szczegółowo przedstawił początek rozpoczęcia stosowania chemicznej ochrony roślin opartej na DDT, które zostało zainicjowane do stosowania w Polsce po drugiej wojnie światowej.  Część ochrony chemicznej dotyczącej zastosowania DDT w  rolnictwie  oraz swego czasu kampanii uwzględniającą tę  grupy pestycydów omówił w swojeje pierwszej cześci wystąpienia, która została nazwana „Wczoraj”.

Natomiast druga część „Dziś” ochrony roślin dotyczyła wdrożenia i upowszechnienia integrowanej ochrony roślin.  Prelegent potwierdził, że jest to zadanie trudne i będzie wymagało zaangażowania wszystkich instytucji pracujących na rzecz rolnictwa, a w tym administracji rządowej i samorządowej, pracowników Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, służb doradczych, nauki, edukacji oraz samych producentów profesjonalnych. W tej części wystąpienia swoją uwagę skupił głównie na wyjaśnieniu koncepcji integrowanej ochrony, jej podstaw prawnych oraz dostępnych metod wdrażania i rozpowszechniania.

W ostatniej  trzeciej części zatytułowanej  „Jutro” ochrony roślin podjęto rozważania  dotyczące  obowiązku upowszechnienia integrowanej ochrony roślin oraz jej przyszłym miejscu ochrony roślin w technologiach produkcji roślinnej na tle zadań światowego rolnictwa. Profesor Pruszyński podkreślił,  iż Integrowana ochrona spełnia wymogi i będzie stanowić bardzo ważny element przyszłej produkcji roślinnej. Dodatkowo zaznaczył, że integrowana ochrona roślin to przygotowanie i wiedza rolnika umożliwiająca mu optymalne wykorzystanie metod i technik ochrony roślin z uwzględnieniem takich czynników jak:

 • plon,
 • dochód ryzyko,
 • zrównoważone stosowanie
 •  bezpieczeństwo dla konsumenta, rolnika i środowiska.

Ponieważ to rolnik jest główną i najważniejszą postacią w upowszechnianiu proekologicznych, integrowanych programów ochrony upraw przed kompleksem organizmów szkodliwych i przygotowanie rolnika do spełnienia takiej roli jest  najważniejszym zadaniem „jutra” ochrony roślin.

Więcej informacji dotyczących wygłaszanych referatów na konferencji ” W kierunku ochrony zapylaczy” oraz dostęp do materiałów konferencyjnych znajdą Państwo na niniejszej stronie:

http://sumiagro.pl/biuro_prasowe/index.php?hash=1de03b08483705aa857805e7f1c87e40&newsId=6