Bez nazwy-2 kopiuj

Nowy dział w firmie Agrosimex

Obserwując wiele gospodarstw sadowniczych na przestrzeni ostatnich 10 lat możemy stwierdzić, że gospodarstwa te, jedne szybciej inne wolniej przekształcają się w przedsiębiorstwa sadownicze. Przedsiębiorstwa, które funkcjonują podobnie jak zakłady przemysłowe w warunkach wolnego rynku, rynku konsumenta. Gospodarstwa sadownicze, podobnie jak zakłady przemysłowe działają z jednej strony pod presją konsumentów, z drugiej strony pod presją odbiorców hurtowych, rynków hurtowych, centrów logistycznych i eksporterów owoców.Sadownik na przestrzeni ostatnich lat nie jest tylko producentem owoców, ale staje się powoli menagerem, menagerem do spraw produkcji, produktu, rynku, marketingu i księgowym w jednej osobie. W przeciwieństwie do zakładu przemysłowego przedsiębiorstwo sadownicze jest elementem żywej przyrody, to sadownik tworzy agrocenozę, w której funkcjonuje proces produkcji owoców. W związku z tym na przedsiębiorstwo sadownicze poza rynkowymi czynnikami oddziaływują siły przyrody, z którymi musi borykać się corocznie sadownik.

Mimo tych wielokierunkowych oddziaływań przedsiębiorstwa sadownicze rozwijają dobrze, sadownicy inwestują w nowe technologie produkcji, stosują nowoczesną agrotechnikę, inwestują w coraz doskonalszy sprzęt i coraz doskonalsze metody ochrony roślin. W takich gospodarstwach pojawia się w ostatnich latach nowa potrzeba, potrzeba doradztwa produkcyjnego. Powodem takiej sytuacji jest zaangażowanie sadowników nie tylko w procesy produkcji, ale również w wiele innych działań wymuszonych przez rynek i warunki makroekonomiczne.

Firma Agrosimex w sezonie 2007 wychodząc na przeciw zapotrzebowaniu sadowników uruchomiła w swojej strukturze nowy dział – Dział Techniczno-Naukowy. Misją działu jest świadczenie sadownikom usług doradczych w zakresie ochrony roślin, nawożenia i agrotechniki upraw sadowniczych. Dział Techniczno-Naukowy zajmuje się również pozyskiwaniem, katalogowaniem i przekazywaniem wiedzy i informacji uzyskanych z doświadczeń wdrożeniowych i poglądowych prowadzonych w Gospodarstwach Pokazowych i specjalnie powołanej do tego Placówce Badawczej.

Dział Techniczno-Naukowy zajmuje się następującymi działaniami:

 • Szkolenia techniczne dla sadowników,
 • Szkolenia w zakresie zakupu i stosowania środków ochrony roślin,
 • Organizacja Sadowniczych Gospodarstw Pokazowych,
 • Organizowanie na bazie Gospodarstw Pokazowych: pokazów polowych programów ochrony, nowych preparatów, nawozów, maszyn i urządzeń,
 • Prowadzenie warsztatów praktycznych dla małych grup sadowników w naszych Gospodarstwach Pokazowych,
 • Monitoring pojawu i rozwoju chorób i szkodników,
 • Tworzenie komunikatów i sygnalizowanie ich SMS’ami,
 • Prowadzenie doświadczeń w naszej Placówce Badawczej.
 • Organizowanie i prowadzenie tematycznych grup szkoleniowych wraz z sadowniczym doradcą z Belgii, Bartem Liesenborghsem
 • Organizowanie i prowadzenie „Dni z doradztwem w klepach Agrosimex”

Szczegóły:

Szkolenia w zakresie zakupu i stosowania środków ochrony roślin oraz w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
To szkolenie organizujemy na miejscu w naszej sali wykładowej, wykładowcami są pracownicy PIORiN oraz nasi doradcy. Szkolenie trwa 14 godzin i jest rozłożone na 2 dni, kończy się egzaminem. W trakcie szkolenia poruszamy szeroką tematykę związaną z przepisami prawnymi, techniką i metodyką ochrony roślin.


Program szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym
 1. Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących:
  • nabywania i stosowania środków ochrony roślin,
  • badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin,
  • postępowania w przypadku reklamacji środków ochrony roślin,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin

  w wymiarze 1 godziny.

 2. Ochrona roślin uprawnych:
  • podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych i ich zwalczaniu, w tym o:
   • chorobach,
   • chwastach,
   • o szkodnikach,
  • metody ochrony roślin, w tym kwarantanna, metoda: agrotechniczna, hodowlana, mechaniczna, fizyczna, biologiczna, chemiczna, integrowana,
  • podstawowe wiadomości z zakresu dobrych praktyk ochrony roślin,
  • zwalczanie szkodników występujących w artykułach rolno-spożywczych

  w wymiarze 2 godzin.

 3. Charakterystyka środków ochrony roślin:
  • skład środków ochrony roślin,
  • formy użytkowe środków ochrony roślin,
  • charakterystyka środków ochrony roślin, w tym klasyfikacja pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych,
  • okres karencji i okres prewencji środków ochrony roślin,
  • podział środków ochrony roślin:
   • ze względu na cel stosowania, na:
    • adjuwanty,
    • akarycydy,
    • atraktanty,
    • bakteriocydy,
    • dezynfekanty,
    • feromony,
    • fumiganty,
    • fungicydy,
    • herbicydy,
    • insektycydy,
    • moluskocydy,
    • nematocydy,
    • środki ochrony roślin niezawierające substancji biologicznie czynnych,
    • regulatory wzrostu,
    • repelenty,
    • rodentycydy,
    • sterylanty,
    • stymulatory odporności,
    • synergetyki,
    • inne,
   • ze względu na mechanizm działania, na:
    • kontaktowe
    • wgłębne
    • systemiczne,
  • dobór środków ochrony roślin,
   • terminy zabiegów,
   • dawka środków ochrony roślin,
   • warunki atmosferyczne i ich wpływ na jakość zabiegów przy użyciu środków ochrony roślin,
 4. Ewidencja stosowania środków ochrony roślin
  – w wymiarze 2 godzin.
 5. Technika ochrony roślin:
  • sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie,
  • przygotowanie opryskiwacza do pracy, w tym:
   • sprawdzenie stanu technicznego poszczególnych podzespołów opryskiwacza pod kątem ich wpływu na jakość wykonania zabiegu,
   • dobór parametrów pracy i regulacja opryskiwaczy,
   • dobór rozpylaczy,
  • technika opryskiwania – użytkowanie opryskiwaczy,
  • przygotowanie opryskiwacza do badania sprawności technicznej, w tym:
   • kryteria oceny sprzętu,
   • o organizacja systemu badań w regionie

  w wymiarze 5 godzin, w tym 4 godziny zajęć praktycznych

 6. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska:
  • oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne,
  • zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin,
  • postępowanie ze środkami ochrony roślin,
  • postępowanie z opryskiwaczem przed zabiegiem i po zabiegu przy użyciu środków ochrony roślin,
  • stosowanie środków ochrony roślin w strefach ochronnych ujęć wody oraz na terenie uzdrowisk, otulin parków narodowych oraz rezerwatów przyrody

  w wymiarze 2 godzin.

 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
  • klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka,
  • drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i błona śluzowa śluzówki,
  • środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
  • prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochrony roślin,
  • ocena zagrożenia na poszczególnych stanowiskach pracy, w tym przy:
  • sporządzaniu cieczy roboczej,
  • opryskiwaniu upraw sprzętem ciągnikowym,
  • zabiegach wykonywanych aparaturą plecakową,
  • zabiegach wykonywanych w uprawach pod osłonami,
  • zaprawianiu nasion,
  • zasady profilaktyki, w tym:
   • o badania lekarskie,
   • o wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
   • o informacje o najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej, telefony do ośrodków toksykologicznych,
  • pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków,
 8. Przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:
  • przyczyny i rodzaje zagrożenia,
  • drogi pożarowe,
 9. Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin
  – w wymiarze 2 godzin.
Program szkolenia w zakresie obrotu i konfekcjonowania środków ochrony roślin
 1. Wybrane zagadnienia w zakresie obowiązujących przepisów prawnych, dotyczących:
  • dopuszczenia środków ochrony roślin do obrotu,
  • udzielania zezwoleń na obrót i konfekcjonowanie środków ochrony roślin,
  • obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin,
  • roli Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w zakresie kontroli, zakazu sprzedaży, wycofania z obrotu, decyzji administracyjnych,
  • urzędowej kontroli jakości środków ochrony roślin będących w obrocie,
  • postępowania w przypadku reklamacji środków ochrony roślin,
  • postępowania ze środkami przeterminowanymi, niepełnowartościowymi oraz z opróżnionymi opakowaniami po środkach ochrony roślin,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy przy sprzedaży środków ochrony roślin

  w wymiarze 4 godzin

 2. Charakterystyka środków ochrony roślin:
  • skład środków ochrony roślin,
  • formy użytkowe środków ochrony roślin,
  • charakterystyka środków ochrony roślin, w tym klasyfikacja pod względem stwarzania przez nie zagrożeń dla zdrowia człowieka, pszczół i organizmów wodnych,
  • okres karencji i okres prewencji środków ochrony roślin,
  • podział środków ochrony roślin:
   • ze względu na cel stosowania, na:
    • adjuwanty,
    • akarycydy,
    • atraktanty,
    • bakteriocydy,
    • dezynfekanty,
    • feromony,
    • fumiganty,
    • fungicydy,
    • herbicydy,
    • insektycydy,
    • moluskocydy,
    • nematocydy,
    • środki ochrony roślin niezawierające substancji biologicznie czynnych,
    • regulatory wzrostu,
    • repelenty,
    • rodentycydy,
    • sterylanty,
    • stymulatory odporności,
    • synergetyki,
    • inne,
   • ze względu na mechanizm działania, na:
    • kontaktowe
    • wgłębne
    • systemiczne,
  • środki ochrony roślin zawierające jako substancję aktywną mikroorganizmy,
  • łączne stosowanie agrochemikaliów,
 3. Ewidencja nabywców środków ochrony roślin
  – w wymiarze 6 godzin.
 4. Zagadnienia z zakresu ochrony roślin uprawnych:
  • podstawowe wiadomości o organizmach szkodliwych:
   • choroby i sposoby ich zwalczania,
   • chwasty i sposoby ich zwalczania,
   • szkodniki i sposoby ich zwalczania,

  w wymiarze 4 godzin.

 5. Technika ochrony roślin:
  • sposoby stosowania środków ochrony roślin w zależności od ich formy użytkowej: opryskiwanie, zaprawianie, rozsiewanie, podlewanie, gazowanie, zamgławianie, sublimowanie, zwabianie,
  • sposoby stosowania środków ochrony roślin do dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń i magazynów,
  • badanie sprawności technicznej sprzętu używanego do stosowania środków ochrony roślin

  w wymiarze 3 godzin.

 6. Środki ochrony roślin a ochrona środowiska:
  • oddziaływanie środków ochrony roślin na organizmy pożyteczne,
  • zmiany zachodzące w środowisku na skutek stosowania środków ochrony roślin

  w wymiarze 2 godzin.

 7. Bezpieczeństwo i higiena pracy:
   • klasyfikacja środków ochrony roślin pod względem stworzenia przez nie zagrożenia dla człowieka,
   • drogi wchłaniania środków ochrony roślin do organizmu: doustna, skórna, oddechowa i błona śluzowa śluzówki,
   • środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze,
   • prawidłowe przechowywanie, pakowanie i transport środków ochron

  y roślin,

  • zasady profilaktyki, w tym:
   • badania lekarskie,
   • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy medycznej,
   • informacje o najbliższym zakładzie opieki zdrowotnej oraz numery telefonów do ośrodków toksykologicznych,
  • pierwsza pomoc przy zatruciach środkami ochrony roślin oraz w razie wystąpienia innych nagłych wypadków,
  • przepisy przeciwpożarowe i zasady postępowania w czasie pożaru, w tym:
   • przyczyny i rodzaje zagrożeń,
   • drogi pożarowe,
 8. Postępowanie w przypadku rozlania lub rozsypania środków ochrony roślin,
 9. 9. ochrona pracy kobiet i ochrona pracy młodocianych
  w wymiarze 5 godzin.
Sadownicze Gospodarstwa Pokazowe
Dla naszego działu są to miejsca, w których organizujemy pokazy polowe programów ochrony, nowych preparatów, nawozów, maszyn i urządzeń oraz pokazy cięcia.
Prowadzenie warsztatów praktycznych
Będą to warsztaty dla małych grup sadowników prowadzone w naszych Gospodarstwach Pokazowych. W trakcie tych spotkań będzie czas na bliskie zapoznanie się z doświadczeniami prowadzonymi przez naszych doradców.
Monitoring pojawu i rozwoju chorób i szkodników
Nasi doradcy w sezonie będą prowadzić monitoring pojawu szkodników i będą śledzić rozwój sprawcy Parcha jabłoni. Efektem monitoringu są informacje przekazywane do Państwa SMS’ami. (INFOKARTA).
Prowadzenie doświadczeń
Nasza placówka badawcza została powołana aby prowadzić ścisłe doświadczenia. Umożliwi nam ona pozyskiwanie ścisłej, naukowo potwierdzonej wiedzy dotyczącej ochrony i nawożenia upraw sadowniczych. Nasze usługi można zamówić telefonicznie dzwoniąc pod następujące numer telefonu:

Robert Binkiewicz – 508 086 335,