Oznaczenie prowadzących zakład:

Wiesława Barańska

Agrosimex Sp. Z o.o, Goliany 43, 05-620 Błędów

Tel.służbowy 48 668 04 71

Leszek Barański

Agrosimex Sp. Z o.o, Goliany 43, 05-620 Błędów

Tel.służbowy 48 668 04 71

OSOBY DO KONTAKTU:

Elżbieta Matysiak

Dyrektor ds. Administracji i Inwestycji

Agrosimex Sp. z o o.o, Goliany 43, 05-620 Błędów

Tel służbowy 48 668 08 30

Tel. Komórkowy 504 277 787

Adres zamieszkania: Goliany 6, 05-620 Błędów

Arkadiusz Wieteska 

Kierownik obiektu

Agrosimex Sp. zo o.o, Goliany 43, 05-620 Błędów

Tel służbowy 48 668 04 71

Tel. Komórkowy 501 463 694

Adres zamieszkania: Goliany 11, 05-620 Błędow

Celem Agrosimex Sp. z o.o.- hurtownia środków ochrony roślin, jest  osiągnięcie wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, oraz zmniejszenie ryzyka związanego ze składowaniem substancji niebezpiecznych i  zagrożeniem poważnymi awariami.

Wiele substancji chemicznych, w tym środki ochrony roślin, mimo tego, że stosowane są na szeroką skalę, niemal we wszystkich roślinach uprawnych, zawierają w swoim składzie substancje niebezpieczne,  których składowanie  podlega  specjalnym przepisom – m. in. Ustawie- Prawo Ochrony Środowiska (Art. 248 Ustawy) i Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 29 stycznia 2016 r. (Dz. U. z dnia 2 lutego 2016 r., poz. 138).

Realizując przepisy zawarte w ustawie Prawa Ochrony Środowiska z dn. 27.04.2001 r. z  późn. zm., Agrosimex Sp. z o. o. dokonała zgłoszenia (o którym mowa w art. 250 ust.1 wcześniej wymienionej ustawy) do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, Agrosimex Sp. z o.o – hurtownia środków ochrony roślin w Golianach 43, 05-620 Błędów- jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej (ZZR), ze względu na możliwość występowania na jego terenie substancji niebezpiecznych: dla zdrowia i środowiska oraz właściwości fizykochemiczne.

Zakład Agrosimex Sp. z o.o.- hurtownia środków ochrony roślin w Golianach 43, 05-620 Błędów, podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowym. Jako zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej,  jesteśmy zobowiązani do spełnienia szczególnych wymogów bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa dla zakładów ZZR, w tym opracowania programu zapobiegania awariom. Powyższe dokumenty zostały złożone do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Radomiu, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa.

Zakres działalności Agrosimex Sp. z o.o.- hurtownia środków ochrony roślin w Golianach, obejmuje magazynowanie i obrót środkami ochrony roślin, nawozami i wyposażeniem dla rolnictwa i sadownictwa oraz działalność szkoleniową i doradczą, wykonywaną przez doświadczony i przeszkolony personel. Agrosimex Sp. z o.o  nie prowadzi  żadnej działalności produkcyjnej ani konfekcyjnej (polegającej na przelewaniu/przesypywaniu i przepakowywaniu substancji niebezpiecznych). Środki ochrony roślin i nawozy składowane są w oryginalnych, szczelnych opakowaniach, spełniających obowiązujące  wymogi pakowania dla substancji niebezpiecznych.

Scenariusze awarii, mogące wystąpić w zakładzie, dotyczą rozszczelnienia opakowań, zawierających substancje niebezpieczne o właściwościach toksycznych, palnych, utleniających i niebezpiecznych dla środowiska wodnego oraz  zagrożenia pożarem związanego z zapłonem substancji  o właściwościach palnych.

Z przeprowadzonych analiz  zagrożeń  wynika, że skutki awarii (w postaci niekorzystnego oddziaływania na człowieka, środowisko, wystąpienia strat materialnych) nie powinny wykroczyć poza teren zakładu.

Magazyny Agrosimex Sp. z o. o. przeznaczone do składowania  substancji chemicznych, wyposażone są w odpowiedni system zabezpieczeń przeciwpożarowych i awaryjnych, monitoring oraz ochronę. Bezpieczne funkcjonowanie instalacji dodatkowo zapewniają regularne kontrole, przeglądy i konserwacje instalacji oraz wykwalifikowany personel, obowiązujące instrukcje i procedury.

Agrosimex  Sp. z o.o. jest pod stałą kontrolą Inspekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Dozoru Technicznego  i innych  organów kontrolujących.

W przypadku wystąpienia awarii (pożaru lub zagrożenia chemicznego) będą podjęte następujące działania:

  • powiadomienie osób  znajdujących się w rejonie zagrożenia;
  • zaalarmowanie odpowiednich służb : Straży Pożarnej, Inspektoratu Ochrony Środowiska, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Pogotowia Gazowego;
  • przeprowadzenie, w razie konieczności, ewakuacji ludzi z pomieszczeń zagrożonych do punktu ewakuacji,
  • udzielenie pierwszej pomocy ewentualnym poszkodowanym,
  • wykonanie czynności umożliwiających podjęcie bezpiecznej akcji ratowniczo-gaśniczej (odcięcie dopływu prądu, gazu),
  • zainicjowanie i prowadzenie akcji gaśniczej i ratowniczej do czasu przybycia pierwszych jednostek straży pożarnej;
  • w przypadku zagrożenia pożarowego lub chemicznego pracownicy postępują zgodnie z instrukcją awaryjną i instrukcją bezpieczeństwa pożarowego
  • kierujący akcją ratowniczą podejmuje działania związane z powiadomieniem sąsiadów, w razie zaistnienia takiej konieczności,
  • po przybyciu służb ratowniczych kierujący akcją ratowniczą zobowiązany jest do poinformowania o zaistniałym zdarzeniu i podjętych działaniach oraz do dalszej współpracy ze służbami ratowniczymi.

Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa na wypadek wystąpienia  poważnej awarii przemysłowej na terenie Agrosimex Sp. z o. o.  są w trakcie uzgadniania z właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej.

Agrosimex Sp. z o. o. jest głęboko zaangażowany w proces poświęcony osiągnięciu wysokich standardów bezpieczeństwa i ochrony środowiska, dokonuje regularnej oceny systemu bezpieczeństwa i  podejmuje działania w celu podniesienia jego poziomu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 261. ust. 5 pkt.2 Ustawy  z dn. 27.04.2001 r.  z późn. zm. Prawa Ochrony Środowiska, Agrosimex Sp. z o. o. jest zobowiązany do regularnego dostarczania i uaktualniania informacji ( zgodnie z art.261 i 261a ww. ustawy), dotyczących bezpieczeństwa oraz postępowania w przypadku awarii na terenie Agrosimex Sp. z o. o.Goliany 43, 05-620 Błędów.